Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös företrädesemission fulltecknad

15:39 / 6 December 2010 Diös Press release

Resultatet för Diös företrädesemission visar att 3 285 466 aktier, motsvarande 99,65 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har ansökningar inlämnats om att teckna cirka 1 316 151 aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Genom företrädesemissionen kommer Diös att tillföras cirka 96 Mkr före kostnader hänförliga till företrädesemissionen.

De 11 407 aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats aktieägare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter pro rata i förhållande till det antal nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter. De aktieägare som tilldelats aktier kommer att tillställas meddelande om detta omkring den 7 december 2010.

Genom företrädesemissionen ökar Diös aktiekapital från 68 135 388 kronor till 74 729 134 kronor. Antalet aktier ökar med 3 296 873 aktier och det totala antalet aktier i Diös efter registrering av emissionen uppgår till 37 364 567 aktier.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 14 december 2010. De nya aktierna som har tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel omkring den 22 december 2010.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att distribueras, publiceras eller offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Diös Fastigheter AB till personer vars deltagande i nyemissionen förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.


Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25  

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 124  fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 590 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 4,4 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1248970

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1248971

Show as PDF