Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Kallelse Till Årsstämma I Diös Fastigheter Ab (Publ)

08:00 / 19 March 2010 Diös Press release

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndag den 19 april 2010, kl. 13.00, plats Diös huvudkontor, Rådhusgatan 82/Ringvägen 4, Östersund.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 13 april 2010, • dels anmäla sin avsikt att deltavid årsstämman senast kl.12.00 tisdagen den 13 april 2010.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt: • per post till Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund, • per telefon 0770-33 22 00, • per fax 063-663 04 00, eller • via bolagets hemsida www.dios.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2010. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Ombud för aktieägare ska uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd den 13 april 2010. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Verkställande direktörens anförande. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9.  Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor. 12. Val av styrelse och styrelseordförande. 13. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen. 14. Godkännande av principer för utseende av valberedning. 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 17. Övriga ärenden. 18. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 b och d – Utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2009 lämnas med 1,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara torsdag den 22 april 2010. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear tisdag den 27 april 2010.

Punkt 13 – Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande: Månatlig grundlön ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Verkställande direktören har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos bolaget har verkställande direktören rätt till försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet till individuell placering som ges får nyttjas. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Mellan bolaget och verkställande direktören gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Under uppsägningstiden har verkställande direktören rätt till lön och förmåner enligt gällande avtal. För det fall bolaget säger upp verkställande direktören, och det inte har föranletts av att verkställande direktören i väsentlig mån åsidosatt sina skyldigheter enligt lag, gällande anställningsavtal eller styrelsens instruktioner utgår, efter uppsägningstiden och anställningens upphörande ett avgångsvederlag motsvarande 18 gånger den månadslön som gällde vid tidpunkten för uppsägningen. Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande. Ersättning under uppsägningstid samt avgångsvederlag avräknas från inkomster från annan arbetsgivare. Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos Diös har de rätt till försäkrings- och pensionspremie enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet till individuell placering som ges får nyttjas. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare Är 65 år. Uppsägningstiden från Diös sida är sex månader och från den anställdes sida sex månader.

Punkt 15 – Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och överlåta egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta bolagets aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv.

Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport, kvittning eller eljest med villkor.

Punkt 16 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, avseende högst sammanlagt tio procent av antal utestående aktier vid styrelsens första emissionsbeslut. Teckning av de nya aktierna får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för de nya aktierna får erläggas genom apport, kvittning eller kontant betalning. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 10, 11, 12, 14 – Val av stämmoordförande, beslut om antal styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt beslut om principer för utseende av valberedning.

Till valberedningen har i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman 2009 utsetts Anders Silverbåge (Brinova), Göran Almberg (LRF), Gunnar Johansson (Persson Invest) och Per-Arne Rudbert (Humlegården). Anders Silverbåge har utsetts till valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 63,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen föreslår årsstämman 2010 att besluta: - att till ordförande för stämman välja Erik Paulsson, - att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, -  att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Hermelin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Bob Persson, Erik Paulsson och Thorsten Åsbjer. Lars Holmgren har avböjt omval, - nyval av Lars-Göran Pettersson (ordförande för LRF) -  att till styrelseordförande omvälja Erik Paulsson, -  att styrelsearvode skall utgå med oförändrat arvode, d.v.s. totalt 650 000 kr att fördelas med 150 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter, - att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt - att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen.

Övrigt

Aktier och röster I bolaget finns totalt 33 967 965 aktier och röster. Bolaget innehar för närvarande 2 165 965 egna aktier motsvarande 2 165 965 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Handlingar m.m. Årsredovisning och revisionsberättelse liksom valberedningens respektive styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor i Östersund samt på bolagets hemsida från och med tre veckor innan årsstämman. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

Inregistrering sker med början kl 12.30.

Östersund 19 mars 2010

Diös Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden Från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 114 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 547 350 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på Nasdaq, OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.



Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1102386

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1102387

Show as PDF