Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös ökar uthyrningsgraden

07:45 / 19 April 2010 Diös Press release

DELÅRSRAPPORT JAN – MARS 2010

Periodens intäkter uppgick till 120,8 Mkr (120,6) Driftöverskottet uppgick till 63,5 Mkr (65,5) Förvaltningsresultatet uppgick till 24,1 Mkr (35,8) Eget kapital per aktie uppgick till 34,47 kr (32,43)

Periodens förvaltningsresultat, det vill säga resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 24,1 Mkr (35,8). Resultatförändringen är i huvudsak hänförlig till ökade räntekostnader. Driftöverskottet uppgick till 63,5 Mkr (65,5) vilket motsvarar en överskottsgrad om 53,6 procent (55,5).

– Början av året har präglats av en mer positiv grundsyn på tillväxten i svensk ekonomi, med därtill hörande arbetsmarknad, vilket naturligtvis gynnar efterfrågan på lokaler och bostäder, säger Diös VD, Christer Sundin. För vår del har det resulterat i att uthyrningsgraden ökat sedan årsskiftet och uppgick till 91,0 procent. Vi upplever en fortsatt god efterfrågan på lokaler speciellt i de orter där Diös tillhör de största fastighetsägarna.

– Vad som däremot slagit hårt är den snörika och kalla vintern som har fått till följd att driftsrelaterade kostnader som snö- och isbekämpning samt uppvärmning ökade i jämförelse med föregående år. Det här gör att vi under kommande period kommer att fokusera ännu mer på frågor som rör energibesparande åtgärder, avslutar Christer Sundin.

Besök vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för¬värva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 113 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 543 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1116419

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1116421

Show as PDF