Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Kommuniké extra bolagsstämma i Diös Fastigheter AB

11:30 / 28 October 2011 Diös Press release

Extra bolagsstämma i Diös Fastigheter AB (publ) 556501-1771 har hållits fredag den 28 oktober 2011.

Vid stämman fattades enhälligt följande beslut

· Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 74 729 134 kronor. Högst 37 364 567 aktier ska ges ut. För varje ny aktie ska 30 kronor betalas.

· Ny bolagsordning med följande ändringar

Tidigare lydelse Ny lydelse § 4 ”Aktiekapitalet skall vara lägst 39 000 000 kronor och högst 156 000 000 kronor.Antalet aktier skall vara lägst 19 500 000 aktier och högst 78 000 000 aktier.” ”Aktiekapitalet skall vara lägst 74 000 000 kronor och högst 296 000 000 kronor.Antalet aktier skall vara lägst 37 000 000 aktier och högst 148 000 000 aktier.”

§ 6 ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.” ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbsida. Upplysning om att kallelse har skett skall lämnas i annons i Svenska Dagbladet.”

Se fullständig bolagsordning på vår hemsida www.dios.se (www.dios.se)

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11:30 fredag den 28 oktober 2011


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 130 fastigheter belägna på 14 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 680 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1503381

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1503382

Show as PDF