Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös nyemission fulltecknad

16:34 / 29 November 2011 Diös Press release

Det preliminära resultatet för Diös nyemission visar att cirka 22,8 miljoner aktier motsvarande sammanlagt cirka 61 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar inlämnats om att teckna cirka 5,5 miljoner aktier utan stöd av teckningsrätt, motsvarande sammanlagt cirka 15 procent av de erbjudna aktierna. Resterande aktier har tecknats av de investerare som i samband med förvärvet av Norrvidden åtagits sig att teckna aktier i Diös. Nyemissionen är därmed fulltecknad och Diös kommer att tillföras cirka 1 121 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande, till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt, är beräknat att distribueras ut omkring den 2 december 2011.

Genom nyemissionen ökar Diös aktiekapital med 74 729 134 kr till 149 457 668 kr och antalet aktier ökar med 37 364 567 aktier till 74 729 134 aktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas bli den 30 november 2011. De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX från och med den 6 december 2011. De aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätt beräknas bli föremål för handel från och med den 15 december 2011.

VIKTIG INFORMATION Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Diös i någon jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Hongkong eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16:30 den 29 november 2011


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 130 fastigheter belägna på 14 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 680 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1532490

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1532491

Show as PDF