Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Prospekt för Diös nyemission nu tillgängligt

08:30 / 4 November 2011 Diös Press release

Prospekt avseende Diös nyemissionen har idag publicerats på bolagets hemsida www.dios.se. En tryckt version kommer att distribueras med post till aktieägare i Diös Fastigheter under de kommande dagarna.

Prospektet kan även beställas på www.dios.se, telefon 0770-33 22 00 eller e-post

Mer information om prospekt och Diös nyemission finns att läsa på www.dios.se

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i Diös. Vid beslut om nyemission genom utnyttjande av bemyndigande kommer ett prospekt upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. När Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras och finnas tillgängligt bland annat genom publicering på Diös webbplats.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Diös i någon jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Hongkong eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 4 november 2011


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 130 fastigheter belägna på 14 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 680 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1509813

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1509814

Show as PDF