Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Villkoren för Diös garanterade nyemission fastställda

09:00 / 2 November 2011 Diös Press release

• Styrelsen har idag utnyttjat bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 28 oktober 2011 och beslutat om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

• Teckningstiden löper från och med den 11 november till och med den 25 november 2011

• Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 9 november 2011

• Sista dag för handel i Diös aktie med rätt att delta i emissionen är den 4 november 2011

• Varje befintlig aktie i Diös berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie

• Teckningskursen är 30 kronor per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 1 120 mkr före emissionskostnader

• Nyemissionen är till 100 procent täckt genom teckningsåtaganden och garantier från aktieägare samt externa garanter

Beslut om nyemission och fastställande av teckningstid

Styrelsen i Diös har idag, på bemyndigande från den extra bolagsstämma den 28 oktober 2011, beslutat om samt fastställt teckningstiden för nyemissionen. Nyemissionen sker med företrädesrätt för Diös aktieägare. Syftet med nyemissionen är att den ska finansiera en del av förvärvet av Norrvidden AB.

Avstämningsdagen för nyemissionen är den 9 november 2011. Teckningstiden kommer att löpa från och med den 11 november till och med den 25 november 2011. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 11 november till och med den 22 november 2011. Övriga villkor är sedan tidigare fastställda av bolagsstämman.

Slutgiltiga villkor för nyemissionen

De som på avstämningsdagen den 9 november 2011 är registrerade som aktieägare i Diös kommer att få en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Diös. Teckningskursen är 30 kronor per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Diös högst 1 120 937 010 kronor före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av 37 364 567 nya aktier.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätten att deltaga i nyemissionen är den 9 november 2011. Detta innebär att sista dag för handel i Diös aktie med rätt att delta i nyemissionen är den 4 november 2011. Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm.

Vid försäljning av teckningsrätter övergår företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten. I de fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning av aktier kommer Diös styrelse besluta om tilldelning av nyemitterade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt. Härvid ska i första hand aktier tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning. För det fall aktier kvarstår efter sådan tilldelning, ska aktierna i andra hand tilldelas övriga tecknare som anmält att de önskar teckna aktier utan stöd av teckningsrätt, och i sista hand ska aktierna tilldelas garanter.

Slutgiltig tidplan för nyemissionen

2 november 2011 Styrelsen, på bemyndigande av den extra bolagsstämman, fattar beslut om godkännande av nyemissionen

4 november 2011 Sista dag för handel i Diös aktie med rätt att delta i företrädesemissionen

9 november 2011 Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen

11 november

– 22 november 2011                  Handel med teckningsrätter

11 november

– 25 november 2011                  Teckningstid

Emissionen är fullt garanterad

Nyemissionen är till 100 procent täckt genom teckningsåtaganden från aktieägare motsvarande 67 procent av nyemissionen och genom garantier från ett antal parter motsvarande 33 procent.

Mer information

För mer information se www.dios.se (www.dios.se) om nyemissionen och förvärvet av Norrvidden AB se pressmeddelande från den 22 september 2011. Prospektet med anledning av nyemissionen förväntas offentliggöras den 4 november 2011.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i Diös. Vid beslut om nyemission genom utnyttjande av bemyndigande kommer ett prospekt upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. När Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras och finnas tillgängligt bland annat genom publicering på Diös webbplats.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Diös i någon jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Hongkong eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09:00 onsdag den 2 november 2011


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 130 fastigheter belägna på 14 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 680 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1507615

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1507616

Show as PDF