Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Bob Persson ny ordförande i Diös

15:15 / 14 April 2011 Diös Press release

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den14 april 2011 beslutade stämman:

- utdelning för år 2010 med 1,75 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades vara den 19 april 2011. Utdelning beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 26 april 2011.

- omval av Gustaf Hermelin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Lars-Göran Pettersson Thorsten Åsbjer och Bob Persson. Erik Paulsson har avböjt omval. Nyval Bo Forsén (styrelseordförande i Brinova) Samtliga ledamöter valdes på ett år. Årsstämman beslutade nyval Bob Persson till styrelsens ordförande. - att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning för bolagets ledande befattningshavare.

- att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier, samt besluta om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.

- att styrelsearvodet är oförändrat.

- revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

- att utseende av valberedning inför 2012 års stämma ska ske enligt oförändrade principer.

Besök gärna vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.15 den 14 april 2010  


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB olaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 132 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 690 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,2 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1344165

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1344166

Show as PDF