Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Högt tempo och starkt resultat i Diös

08:00 / 10 July 2012 Diös Press release

• Periodens hyresintäkter uppgick till 648,8 Mkr (296,6)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 166,9 Mkr (80,9)

• Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 79,5 Mkr (106,2)

• Fastigheternas bokförda värden uppgick till 11 681,6 Mdr (5 284,6)

• Resultat per aktie uppgick till 2,62 Kr (3,58)¹

• Eget kapital per aktie uppgick till 38,10 kr (42,74)¹

¹ Antal aktier vid periodens utgång 74 729 134 (37 364 567)

Diös Fastigheter AB:s (publ) resultat för perioden är fortsatt positivt till följd av förvärvet av Norrvidden Fastigheter AB. Det är främst en förbättrad uthyrningsnivå som genererar höjda hyresintäkter. De ökade finansiella kostnaderna för perioden är en effekt av högre upplåning i samband med förvärvet.

Första halvåret 2012 har främst präglats av den pågående integrationen mellan de båda bolagen, ett arbete som sträcker sig över hela 2012 och en bra bit in på 2013. Så här långt har vi främst koncentrerat oss på de så kallade hårda faktorerna inom bolaget vilket innefattar områden som IT lösningar, systemval och organisationsfrågor. Till hösten tar vi oss an arbetet med det vi kallar de mjuka delarna, det vill säga gemensamma värderingar, företagsklimat och övriga områden som bildar grunden i varumärket Diös.

- Mina och andras förväntningar på ett väsentligt större Diös är höga men inte orealistiska, säger Diös VD, Christer Sundin. Vi ser i många fall att de är på väg att infrias. Vi har goda förutsättningar att bygga ett starkt och tongivande företag på vår marknad där efterfrågan på både lokaler och bostäder är fortsatt stor. Det första halvåret visar på en nettouthyrning på 29,3 Mkr vilket vittnar om en bra marknadssituation med fortsatt stabila hyresintäkter, avslutar Christer Sundin.

Rapporten presenteras på Kapitalmarknadsdagarna i Båstad den 10 juli kl. 14:00 och kan följas i sin helhet via webben www.financialhearings.nu/120710/dios/

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 10 juli 2012.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 381 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,7 Mdr. Diös är numera indelad i sex stycken marknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. .

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1734005

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1734007

Show as PDF