Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Kallelse till extra bolagsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

08:00 / 23 November 2016 Diös Press release

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016, kl. 11.00 i anslutning till Diös Fastigheters huvudkontor, Fritzhemsgatan 1A (https://goo.gl/maps/XmHdViZ1wx42), Frösön, Östersund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 december 2016,

dels anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast kl. 12.00 torsdagen den 15 december 2016.

Anmälan om deltagande vid bolagsstämman kan ske på följande sätt:
  • per post till Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund,

  • per telefon 0770-33 22 00,

  • per fax 063-663 04 00, eller

  • via bolagets hemsida www.dios.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se nedan under "Övrigt").

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast torsdagen den 15 december 2016. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Val av en eller två justeringsmän

5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.
Godkännande av dagordning

7.
Beslut om ändring av bolagsordningen

8.
Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

9.
Stämmans avslutande

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra framtida nyemissioner av aktier i bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen på så sätt att gränserna för bolagets aktiekapital ändras från lägst 74 000 000 och högst 296 000 000 till lägst 149 000 000 kronor och högst 596 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras från lägst 37 000 000 aktier och högst 148 000 000 aktier till lägst 74 000 000 aktier och högst 296 000 000 aktier. Bolagsordningens paragraf 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 149 000 000 kronor och högst 596 000 000 kronor. Antal aktier skall vara lägst 74 000 000 aktier och högst 296 000 000 aktier."

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar av bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på nedan angivna villkor ("Företrädesemissionen").

1.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut i Företrädesemissionen, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.

2.
Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter.

3.
För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande.

I första hand till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de är aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och i den mån det inte kan ske, genom lottning.
I andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till deras till deras tecknade antal, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I sista hand till Swedbank AB (publ) och Nordea Bank AB (publ) i deras egenskap av emissionsgaranter, med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser enligt ingånget emissionsgarantiavtal och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

1.
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen ska vara onsdagen den 4 januari 2017.

2.
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 9 januari 2017 till och med den 23 januari 2017 och såvitt avser garanternas teckning av aktier enligt garantiavtal, senast den 27 januari 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

3.
Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast två dagar efter besked om tilldelning enligt avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

4.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant.

5.
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

6.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Det noteras att:

Bolagets största ägare AB Persson Invest, Backahill Inter AB och Bengtsson Tidnings Aktiebolag, som innehar cirka 36 procent av aktierna och rösterna, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen.

Övrigt

Aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och det totala antalet röster i bolaget 74 729 134 st. Bolaget innehar inga egna aktier

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna informeras om sin rätt att på stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag, handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551), samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga från och med tre veckor innan stämman på bolagets adress Fritzhemsgatan 1A, 832 42 Frösön och tillsändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För beställning av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan till bolagsstämman. Samtliga nämnda handlingar kommer också finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.dios.se och läggas fram på stämman.

____________________

Östersund i november 2016

Diös Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/