Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös offentliggör villkor för företrädesemission

08:00 / 28 December 2016 Diös Press release

Den 21 december 2016 beslutade den extra bolagsstämman i Diös att genomföra en företrädesemission och bemyndigade styrelsen, eller den som styrelsen utsåg inom sig, att fatta beslut om slutliga emissionsvillkor. Styrelsen i Diös har den 27 december 2016 utnyttjat detta bemyndigande. Avsikten att anskaffa kapital genom en företrädesemission kommunicerades i samband med att Diös den 22 november 2016 offentliggjorde att bolaget ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd från Castellum för 4,5 Mdkr, beaktat en värdering av uppskjuten skatteskuld om 0,1 Mdkr. Om företrädesemissionen fulltecknas kommer Diös att tillföras cirka 1 853 Mkr före emissionskostnader. De likvida medel, netto för emissionskostnader, som tillförs genom företrädesemissionen kommer att användas för att delfinansiera förvärvet.

Företrädesemissionen i korthet
  • Aktieägare i Diös äger företrädesrätt att teckna fyra (4) nya aktier för fem (5) befintliga aktier ägda på avstämningsdagen.
  • Teckningskursen har fastställts till 31 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om högst cirka 1 853 Mkr före emissionskostnader, om företrädesemissionen fulltecknas.
  • Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen är den 4 januari 2017.
  • Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare om cirka 36 procent och, för det belopp som aktieägare inte lämnat teckningsåtaganden, genom emissionsgarantier. 

Villkor för företrädesemissionen

Den som av Euroclear Sweden är registrerad som aktieägare i Diös på avstämningsdagen den 4 januari 2017 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje innehavd aktie i Diös erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter.

För det fall företrädesemissionen tecknas fullt ut ökar Diös aktiekapital med högst 119 566 608 kronor, från nuvarande 149 457 668 kronor till högst 269 024 276 kronor genom utgivande av högst 59 783 304 nya aktier. Efter företrädesemissionen kommer antalet aktier i Diös att uppgå till högst 134 512 438 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst cirka 44 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

De nya aktierna i Diös emitteras till en teckningskurs om 31 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 9 januari 2017 till och med den 23 januari 2017. Diös styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Diös genom pressmeddelande senast den 23 januari 2017.

Indikativ tidplan

2 jan 2017 Sista dag för handel inklusive rätt att delta   i
företrädesemissionen
3 jan 2017 Första dag för handel exklusive rätt att   delta i
företrädesemissionen
4 jan 2017 Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är   registrerade
i aktieboken denna dag kommer att erhålla
teckningsrätter som   medför rätt att delta i
företrädesemissionen
5 jan 20179 jan - 19 Beräknad dag för offentliggörande av  
jan 2017 prospektetHandel i   teckningsrätter
                   
9 jan - 23 jan 2017 Teckningsperiod
Omkring den 24 jan Offentliggörande av preliminärt   utfall i
2017Omkring den 26 jan företrädesemissionenOffentliggörande av slutligt  
2017 utfall i företrädesemissionen

Teckningsåtaganden och garantiavtal

AB Persson Invest, Backahill Inter AB och Bengtssons Tidnings Aktiebolag, vilka tillsammans äger cirka 36 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. Resterande belopp har Nordea och Swedbank åtagit sig att garantera på sedvanliga villkor. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad.

Finansiella och legala rådgivare

Nordea och Swedbank är joint global coordinators i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Diös och Linklaters är legal rådgivare till joint global coordinators i samband med företrädesemissionen.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/