Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Kommuniké från extra bolagsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

11:55 / 21 December 2016 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har hållit extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016 kl. 11.00 i Östersund. Vid bolagsstämman fattades beslut om ändring av bolagsordningen och nyemission enligt nedan.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antal aktier ändras till att vara lägst 149 000 000 kronor och högst 596 000 000 kronor respektive lägst 74 000 000 aktier och högst 296 000 000 aktier.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Enligt beslutet bemyndigas styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, att senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som aktiekapitalet ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut i nyemissionen, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie. Nyemissionen beräknas vid full teckning tillföra Diös totalt cirka 1 800 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen genomförs som ett led i att finansiera förvärvet av ett fastighetsbestånd från Castellum.

Styrelsens fullständiga förslag till besluten ovan har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Diös hemsida, www.dios.se.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/