Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös årstämma beslutade om utdelning om 2,85 kr per aktie

16:00 / 26 April 2016 Diös Press release

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den 26 april 2016 beslutade stämman:

  • Att utdelning för år 2015 ska vara 2,85 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades vara den 28 april 2016. Utdelning är beräknad att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2016.
  • Att omvälja styrelseledamöterna Bob Persson, Anders Bengtsson, Maud Olofsson, Ragnhild Backman och Svante Paulsson.
  • Att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande.
  • Att styrelsearvodet ska vara totalt 725 000 kronor.
  • Att välja Deloitte AB, med ny huvudansvarig revisor Lars Helgesson, till revisorer för en ettårsperiod för tiden intill Årsstämman 2017.
  • Att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.
  • Att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen inför årsstämma 2017.
  • Att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier.
  • Att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att besluta om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,0 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 352 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/