Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter och NP3 i bytesaffär

14:00 / 1 April 2016 Diös Press release

Diös Fastigheter förvärvar fastigheten Åkeriet 11 i Östersund och avyttrar fastigheten Skönsmon 2:13 i Sundsvall i ett byte med NP3 Fastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 21 miljoner kronor och för den avyttrade fastigheten till 20 miljoner kronor. Tillträde för båda parter sker den 1 april.

Åkeriet 11 omfattar 2 650 kvm och består främst av kontor och kommersiella lokaler. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 2,9 mkr och vakansen är cirka 33 procent.

Skönsmon 2:13 omfattar 3 863 kvm bestående av mestadels lager och industri. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 2,5 mkr och vakansen är försumbar.

Försäljningen sker i bolagsform och ger ett resultat om 3 mkr exklusive transaktionskostnader och skatt. Affärerna kommer att redovisas under andra kvartalet 2016.

- Vi koncentrerar beståndet mot centrumnära fastigheter genom detta byte samt att det ger oss en möjlighet att utveckla en fastighet som passar vårt bestånd väl, säger Knut Rost, vd Diös Fastigheter.

- NP3 byter en central fastighet i citykärnan mot en kassaflödesstark fastighet i stadsnära läge, en fastighet som passar bättre in i vårt bestånd. Dessutom ligger den i ett område vi tror kommer att utvecklas starkt, säger Andreas Nelvig, vd, NP3 Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/