Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös deltar i nyemission från Nya SFF

09:00 / 18 May 2016 Diös Press release

I januari 2015 lanserade Diös Fastigheter tillsammans med Fabege, Wihlborgs, Platzer och Catena ett gemensamt MTN-program om 8 000 mkr genom det nyetablerade finansbolaget Nya Svensk Fastighetsfinansiering AB (Nya SFF).

Under maj 2016 har nya SFF emitterat nya obligationer om 652 mkr inom ramen för MTN-programmet. Diös Fastigheters del av emissionen uppgår till 441 mkr med en löptid på två år och en kupong om 3 månader STIBOR +0,95 procent.

Totalt utestående volym hos Nya SFF är 4 600 mkr med löptider mellan två och fem år med såväl fast som rörlig ränta.

- Emissionen genom Nya SFF sker till fördelaktiga villkor och är ett bra komplement till vår övriga finansiering. Genom att ha tillgång till flera finansieringskällor sprider vi vår refinansieringsrisk samt ger oss möjligheter att konkurrensutsätta våra marginaler, säger Rolf Larsson, CFO för Diös Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,0 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 352 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/