Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös årsstämma fastställde utdelningen om 2,00 kr per aktie

16:00 / 26 April 2017 Diös Press release

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den 26 april 2017 beslutade stämman:
att fastställa utdelningen för år 2016 till 2,00 kr per aktie i enligt med styrelsens förslag. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades vara den 28 april 2017. Utdelning är beräknad att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 4 maj 2017.
att omvälja styrelseledamöterna Bob Persson, Anders Bengtsson, Maud Olofsson och Ragnhild Backman.
att nyvälja Anders Nelson som ordinarie styrelseledamot.
att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande.
att styrelsearvodet ska utgå med totalt 800 000 kronor.
att välja revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Lars Helgesson som huvudansvarig revisor, till revisorer för tiden intill årsstämman 2018.
att revisionsarvode under mandatperioden ska utgå enligt godkänd räkning.
att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen inför årsstämma 2018.
att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier.

att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att besluta om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 348 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/