Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös årsstämma fastställde utdelningen om 2,90 kr per aktie, uppdelad på två tillfällen

15:20 / 24 April 2018 Diös Press release

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den 24 april 2018 beslutade stämman:
att fastställa utdelningen för år 2017 till 2,90 kr per aktie, uppdelad på två utdelningstillfällen med 1,45 kr per aktie vid respektive tillfälle, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdagar för erhållande av utdelning beslutades vara den 26 april 2018 och 26 oktober 2018. Utdelning är beräknad att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 2 maj 2018 och 1 november 2018,
att omvälja styrelseledamöterna Bob Persson, Anders Bengtsson, Anders Nelson och Ragnhild Backman,
att nyvälja Eva Nygren som ordinarie styrelseledamot,
att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande,
att styrelsearvodet ska utgå med totalt 800 000 kronor,
att välja revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig revisor, till revisorer för tiden intill årsstämman 2019,
att revisionsarvode under mandatperioden ska utgå enligt godkänd räkning,
att styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla,
att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen inför årsstämma 2019,
att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier, samt

· att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att besluta om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 19,7 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 534 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/