Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Ny lokal och åtgärder inför Diös årsstämma med anledning av Coronaviruset

17:20 / 18 March 2020 Diös Press release

Spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att bedöma och Diös följer utvecklingen noggrant. I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa har ett antal beslut fattats kring genomförandet av bolagets årsstämma den 2 april 2020.

[image]

Sjukvårdens instruktioner för att begränsa generell smittspridning handlar bland annat om undvikande av större folksamlingar och, om det inte går att undvika, minimerande av tiden som spenderas i sådana samt undvikande av trängsel och annan interaktion med många människor. Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd har Diös därför beslutat att förändra arrangemanget runt planerad årsstämma. Åtgärderna vidtas utifrån två utgångspunkter, dels omsorgen om aktieägarnas hälsa, dels vidmakthållandet av aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter i egenskap av aktieägare.

Arrangemangen vid årsstämman förändras enligt följande:
  • Ny lokal, årsstämman flyttas till Prästgatan 46, 3 tr, Östersund.
  • Inregistrering sker från kl. 12:30.
  • Ingen lunch kommer erbjudas.
  • Planerade anföranden från vd och revisor begränsas i tid.
  • Ett förinspelat anförande av vd kommer läggas upp på www.dios.se

  • Utöver styrelseordförande och verkställande direktör kommer styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen att närvara vid årsstämman i begränsad omfattning.

  • Antalet närvarande som inte är aktieägare begränsas, vilket gäller såväl externa gäster som anställda.
  • Ingen garderobshantering erbjuds. Besökare uppmanas att ta med ytterkläder in i stämmolokalen.
  • Årsstämman minimeras i tid utan att aktieägares rätt inskränks.

Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde, tillhör en riskgrupp eller känner sig oroliga för smittspridning uppmanas att inte deltaga vid årsstämman. Vi vill därför påminna om möjligheten att delta via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.dios.se/arsstamma2020. Vänligen notera att Diös inte får samla in fullmakter och agera ombud. Kontakta gärna bolaget vid frågor.

Diös följer noga utvecklingen av risken för smittspridning och ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.dios.se kring eventuella ytterligare åtgärder.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 22,9 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

 

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/