Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Förslag inför Diös årsstämma 2020

15:00 / 13 May 2020 Diös Press release

Styrelsen i Diös reviderar sitt tidigare förslag till utdelning och föreslår årsstämman 2020 att besluta om en utdelning om 1,65 kr per aktie. Konsekvenserna av Coronapandemin är i dagsläget svåra att överblicka varför styrelsen ger ett nytt utdelningsförslag för att skapa ökad flexibilitet.

[image]

Styrelsen gör bedömningen att den tidigare föreslagna nivån på utdelning inte skulle äventyra bolagets möjligheter att fortsätta bedriva verksamheten enligt lagd affärsplan, samt stötta sina hyresgäster trots de utmanande omständigheterna som råder till följd av Coronapandemin. Diös ekonomiska ställning är fortsatt mycket stark, både avseende kapital och likviditet, men på grund av rådande osäkerhet är det Styrelsens uppfattning att utdelningen bör revideras för att ytterligare öka beredskapen och skapa handlingsfrihet inför framtiden.

Styrelsen föreslår därför en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 1,65 kronor per aktie med utbetalningstillfälle den 2 juli. Styrelsens tidigare förslag för utdelning var 3,30 kronor per aktie, fördelat på två tillfällen.
Diös valberedning har i samband med detta meddelat att de föreslår oförändrade styrelsearvoden för 2020, en ändring från tidigare förslag där en mindre ökning var föreslagen.

Årsstämman är planerad till den 16 juni, kl:13:00, i Östersund. För ytterligare information kring arrangemanget för årsstämman se kallelse till årsstämman som skickas ut 14 maj.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,2 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/