Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös årsstämma 2020

14:15 / 16 June 2020 Diös Press release

[image]

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den 16 juni 2020 beslutade stämman:
att fastställa utdelningen för år 2019 till 1,65 kr per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades vara den 29 juni 2020. Utdelning är beräknad att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 2 juli 2020,
  • att omvälja styrelseledamöterna Bob Persson, Anders Nelson, Ragnhild Backman,
Eva Nygren och Peter Strand,
  • att nyvälja Tobias Lönnevall som ordinarie styrelseledamot,
  • att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande,
  • att styrelsearvodet ska utgå med totalt 1 125 000 kronor,
  • att välja revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig revisor, till revisorer för tiden intill årsstämman 2021,
  • att revisionsarvode under mandatperioden ska utgå enligt godkänd räkning,
  • att styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla,
  • att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen inför årsstämma 2021,
  • att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva
och överlåta egna aktier,
  • att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att besluta

om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag, samt

Ett anförande av vd Knut Rost har i samband med årsstämman gjorts tillgängligt på www.dios.se (https://www.dios.se/om-dios/bolagsstyrning/arsstamma/2020/arsstamma-2020/)
Stämman har spelats inom och kommer göras tillgänglig på www.dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,2 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/