Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Kommuniké från Deltaco AB (publ) årsstämma, 8 maj 2014

14:49 / 8 May 2014 DistIT Press release

Utdelning 
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 1,20 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2013. Avstämningsdag beslutades till tisdagen den 13 maj 2014. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 16 maj 2014. 
Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden 
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arne Myhrman, Charlotte Hansson, Björn Abild och Jonas Mårtensson. Stämman utsåg Arne Myhrman till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsearvodet utgår oförändrat med en årlig ersättning till styrelseordförande om 300 000 kronor och till övriga ledamöter 120 000 kronor per person. 
Val av revisor 
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB samt nyvaldes auktoriserade revisorn Daniel Forsgren som huvudansvarig revisor. 
Ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att Deltaco AB byter namn till DISTIT AB. Genom namnbytet tydliggörs moderbolagets affärsidé och vision att förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i Norden och i Baltikum.
Bemyndigande
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. 
Stockholm torsdagen den 8 maj 2014 
Deltaco AB (publ) 
Styrelsen 

Om Deltaco

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag inom Deltaco- koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 216 anställda, är verksam i alla nordiska länder och omsätter ca 1 mdkr om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/