Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Delårsrapport januari - september 2018

08:00 / 26 October 2018 DistIT Press release

Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat  

Tredje kvartalet  
 • Omsättningen ökade med 38% till 570,2 MSEK (414,0).  

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 65% till 25,7 MSEK (15,6).  

 • Periodens resultat ökade med 38% till 15,2 MSEK (11,0).  

 • Resultat per aktie uppgår till 1,16 SEK (0,76).  

Delår januari till september
 • Omsättningen ökade med 32% till 1 548,5 MSEK (1 171,4).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 38% till 40,3 MSEK (29,1).  

 • Periodens resultat ökade med 15% till 22,0 MSEK (19,2).  

 • Resultat per aktie uppgår till 1,59 SEK (1,31).  

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018
 • Erik Penser Bank AB tillträder som Certified Adviser från och med den 1 juli 2018.

 • Med anledning av genomförd obligationsemission i maj 2018 har DistITs styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har den 5 juli 2018 godkänt prospektet avseende emission av obligationslån och obligationerna har upptagits för handel vid Nasdaq Stockholm den 6 juli 2018.

 • Robert Rosenzweig tillträdde som verkställande direktör den 1 september 2018.

Väsentliga händelser efter perioden
 • Det finns inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens slut.

För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, VD DistIT AB
Telefon: +46 8 555 762 00

Mobil: +46 70 768 50 42

E-post: robert.rosenzweig@distit.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08:00 CET. 

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/