Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Delårsrapport januari - juni 2018

08:00 / 17 August 2018 DistIT Press release

Ökad försäljning med förbättrat resultat i andra kvartalet

Andra kvartalet
 • Omsättningen ökar till 513,5 MSEK (366,4).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar förbättras till 8,2 MSEK (1,3).

 • Kostnader av engångskaraktär uppgår till 4,4 MSEK (0,0).

 • Periodens resultat förbättras till 3,0 MSEK (-0,6).

 • Resultat per aktie uppgår till 0,17 SEK (- 0,09).

Första halvåret
 • Omsättningen ökar till 978,3 MSEK (757,4).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökar till 14,6 MSEK (13,5).

 • Kostnader av engångskaraktär uppgår till 5,9 MSEK (0,6).

 • Periodens resultat minskar till 6,8 MSEK (8,2).

 • Resultat per aktie uppgår till 0,42 SEK (0,55).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018
 • Förvärv har skett av resterande 10 % i Aurora Group Holding A/S.

 • Förtida återlösen har skett av obligationslån 2014/2019 (100 MSEK) samtidigt med att ett nytt obligationslån om 240 MSEK har emitterats.

 • Septon har förvärvat Lydrommet och expanderar i Norge och Danmark.

 • Styrelsen har utsett Robert Rosenzweig till ny verkställande direktör med tillträde den 1 september 2018.

Väsentliga händelser efter perioden
 • Erik Penser Bank AB har tillträtt som Certified Adviser från och med den 1 juli 2018.

 • Med anledning av obligationsemissionen har DistITs styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har den 5 juli 2018 godkänt prospektet avseende emission av obligationslån och obligationerna har upptagits för handel vid Nasdaq Stockholm den 6 juli 2018.

För ytterligare information: 

Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 8:00 CET. 

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/