Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT: Delårsrapport juli - september 2019

16:30 / 24 October 2019 DistIT Press release

Tredje kvartalet, jul - sep 2019
 • Omsättningen minskade med 34,4 MSEK till 535,8 MSEK (570,2) jämfört med motsvarande period 2018, bakom detta ligger en ökning av försäljning till B2B och en minskning av försäljning till B2C.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till -23,0 MSEK (25,7). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader inom Aurora om 8,8 MSEK under kvartalet samt en nedskrivning av Deltacos ERP-system med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande).
 • Justerad EBIT uppgår därmed till 16,0 MSEK (25,7)
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB ingår ej i EBIT men påverkar periodens resultat positivt med 44,5 MSEK, periodens resultat ökade därmed till 17,5 MSEK (15,2).
 • Resultatet per aktie ökat till 1,38 kr (1,16).
Perioden, jan - sep 2019
 • Omsättningen ökade till 1 624,1 MSEK (1 548,5), drivet av en försäljningsökning för samtliga bolag förutom Aurora.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till -21,9 MSEK (40,3). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK under perioden samt en nedskrivning av Deltacos ERP-system med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande).
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB ingår ej i EBIT men påverkar periodens resultat med 44,5 MSEK. Periodens resultat minskade till 11,9 MSEK (22,0).
 • Resultatet per aktie minskat till 0,78 kr (1,58).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 1,6 MSEK (14,7).
 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019 
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB slutfördes under perioden varvid koncernens nettoskuld minskade med cirka 102 MSEK.
 • Integrationen av Aurora och Deltaco fortlöpte enligt plan.
 • Som en följd av integrationen av Aurora och Deltaco har beslut fattats om ett gemensamt ERP-system varvid det bokförda värdet på Deltacos existerande ERP-system har skrivits ned.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Erik Bech-Jansen lämnade sin tjänst som finanschef den 21 oktober. Från den 1 januari tillträder Philip Gunnarson som ordinarie CFO. Under perioden 21 oktober till 31 december kommer Jörgen Bender att vara interim CFO.

Delårsrapporten finns i sin helhet på bolagets hemsida www.distit.se

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 16:30 CET. 

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/