Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Dome Energy

Dome Energy

Dome Energy AB: Kommuniké från årsstämma

12:55 / 19 June 2019 Dome Energy Press release

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter "Dome" eller "Bolaget") har genomfört årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 klockan 10.00 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag och alla beslut var enhälliga.
Bolagsstämman beslöt att:

1a) Fastställa resultaträkning och balansräkning och koncernresultaträkning och koncern-balansräkning.
1b) Bolagets resultat skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
1c) Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

2. Fastställa arvoden åt styrelse och revisor enligt följande:
Ett arvode på 125 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 175 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande, dock ej till de som i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

3. Till styrelseledamöter omvälja Håkan Gustafsson, Petter Hagland och Pål Mørch och Knut Pousette. Håkan Gustafsson utsågs till ordförande.

4. Till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Bo Lagerström som ny huvudansvarig revisor. 

5. Besluta om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

6. Bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

 
För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com 

 
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, CA@mangold.se är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/