Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Dome Energy

Dome Energy

Dome Energy AB: DOME ENERGY PRESENTERAR HALVÅRS-RAPPORT FÖR JULI-DECEMBER 2019

23:30 / 31 March 2020 Dome Energy Press release

ANDRA HALVÅRET
 • Nettoomsättning 369 (540) TSEK.
 • Rörelseresultat EBIT -4 125 (-4 828) TSEK.
 • Resultat från andelar i koncernföretag -86 675 (-1 132) TSEK.
 • Resultat efter skatt -77 066 (-6 326) TSEK.
HELÅRET 2019
 • Nettoomsättning 465 (1 083) TSEK.
 • Rörelseresultat EBIT -8 313 (-9 433) TSEK.
 • Resultat från andelar i koncernföretag -86 717 (-1 132) TSEK.
 • Resultat efter skatt -82 110 (-9 400) TSEK.
 • Totalt eget kapital 132 860 (214 968) TSEK.
 • Kortfristiga skulder 57 119 (59 087) TSEK.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET
 • Teckningstiden för utestående teckningsoptioner upphörde per 30 augusti 2019. Inga optioner har tecknats.
 • Aktier i dotterbolag har skrivits ned med 51 061 TSEK.
 • Fordringar på dotterbolag har skrivits ned med 35 614 TSEK.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA HALVÅRETS SLUT
 • Oljepriset har sjunkit drastisk p g a att Saudiarabien och Ryssland inte kommit överens gällande marknadsstabiliserande åtgärder för oljepriset samt p g a Covid-19 viruset med minskad efterfrågan.

Rapporten finns i sin helhet på Dome Energy (publ)'s hemsida https://www.domeenergy.com/financial-reports/interim-reports/ samt bifogad i detta pressmeddelande.                                            

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com
  

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 23.30 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North Growth Market i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel phone: +46 8 503 01 550, CA@mangold.se,är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/