Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport januari-september 2011

07:30 / 9 November 2011 Doro Press release

Fortsatt försäljningstillväxt, förbättrad rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde

Lund, Sweden, 2011-11-09 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2011:

-- Nettoomsättningen ökade till 181,9 Mkr (168,8), en ökning med 7,8 procent. -- Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 15,6 Mkr (13,2), en ökning med 18,2 procent. Rörelsemarginalen förbättrades till 8,6 procent (7,8). -- Periodens resultat ökade till 25,7 Mkr (10,7). -- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,34 (0,56). -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,0 Mkr (-21,2). -- Orderingången uppgick till 240,8 Mkr (205,3), en ökning med 17,3 procent. Care-sortimentet ökade med 23,8 procent. -- Prylos SAS och Birdy Technology SAS förvärvades. Förvärven förväntas inte påverka Doros försäljning och resultat för 2011.

VD Jérôme Arnaud: Ett lönsamt kvartal med fortsatta tillväxtinitiativ

”Under kvartalet har vi ökat vår internationella närvaro, uppdaterat vårt sortiment och förvärvat två bolag som positionerar oss inom mHealth och andra applikationer. Samtidigt kan vi återigen redovisa ett starkt rörelseresultat (EBIT). Det är faktiskt det elfte kvartalet i rad som vi uppvisar ett bättre rörelseresultat jämfört med föregående år. Dessutom redovisar samtliga våra geografiska marknader en positiv rörelsemarginal (EBIT). I tredje kvartalet ökade försäljningen med knappt 8 procent. Efter justering för valutaeffekter uppgick den organiska tillväxten till 15 procent. Den positiva trenden i orderingången, som vi såg i föregående kvartal, fortsatte och orderingången ökade med 17 procent. Ackumulerat har intäkterna under 2011 ökat med 19 procent och orderingången med 16 procent.

I Norden återkom tillväxten med en försäljningsökning på 34 procent i det tredje kvartalet. Det beror framförallt på framgångarna med våra nyligen lanserade mobiltelefoner med kamera och 3G.

Under tredje kvartalet har vi lanserat en ny serie med tre mobiltelefoner i klassiskt format men med olika funktioner och prisnivåer. Vår design uppmärksammas på olika sätt. Bland annat är vi nu nominerade till den svenska utmärkelsen Guldmobilen.

Innovation och design är viktiga delar i vår strategi. I tredje kvartalet fick vi för andra gången bekräftat styrkan i vårt legala designskydd, då den tyska domstolen Landgericht Hamburg utfärdade ett föreläggande som förbjuder Emporia Deutschland att inom den Europeiska unionen marknadsföra en vikbar mobiltelefon snarlik en av våra.

Under kvartalet har vi fortsatt att utveckla vår globala distribution genom avtal med den finska operatören Sonera och den svenska operatören 3. Båda började sälja vår nya 3G-telefon i juli. I juli utökade vi dessutom vårt samarbete med Orange som nu säljer våra telefoner i mer än tvåtusen butiker runtom i Spanien. Efter periodens utgång började tyska Vodafone att sälja en tredje Doromodell som nu är tillgänglig i alla deras mer än tusen butiker i Tyskland. I oktober slöt vi också ett avtal med sydafrikanska Business Beyond Boundaries som kommer att marknadsföra tre Doromodeller certifierade för den sydafrikanska marknaden.

Utöver utvecklingen av nya marknader och produkter har vi också fortsatt att utveckla tjänster inom mHealth. Det handlar om mobila lösningar som förbättrar hälsan för seniorer och förenklar vardagen för dem och deras familjer. För att på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt positionera oss inom mHealth förvärvade vi under kvartalet två bolag. Med Prylos får vi en Android-baserad plattform för våra nya produkter och tjänster samt en förstärkning av vårt utvecklingsteam. Det andra förvärvet, Birdy Technology, positionerar oss inom TeleCare som är ett prioriterat område inom mHealth.

Båda bolagen integreras nu enligt plan i Doro. Deras påverkan på vår försäljning och på vårt resultat är på kort sikt marginell. Genom förvärven räknar vi med att öka innehållet i vårt nya konkurrenskraftiga erbjudande, där vi kombinerar anpassad hårdvara och applikationer. Förvärven kommer också hjälpa oss att öka takten i lanseringen av våra framtida erbjudanden.”

Koncernen, tredje kvartalet 2011

Nettoomsättning och rörelseresultat (EBIT)

Doros försäljning för det tredje kvartalet uppgick till 181,9 Mkr (168,8), en ökning med 7,8 procent jämfört med det starka tredje kvartalet 2010. Tillväxten i kvartalet är primärt driven av USA och Kanada samt Norden. Återhämtningen i Norden, som fortfarande påverkas negativt av utfasningen av vissa Home-produkter, är primärt ett resultat av en framgångsrik lansering av nya telefoner med kamera och 3G-teknologi. Framgent räknar vi med att dessa modeller kommer att få samma effekt på försäljningen i övriga regioner.

Ackumulerat är tillväxten drygt 19 procent, vilket är nära vårt finansiella mål. Detta trots utfasningen av Home-produkter som också kommer att påverka helåret.

Tillämpas samma växelkurser som föregående år, uppgick den organiska tillväxten till 14,9 procent för det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,6 Mkr (13,2), en ökning med 18,2 procent. Rörelsemarginalen ökade därigenom till 8,6 procent (7,8), trots förvärven av Prylos och Birdy som under andra och tredje kvartalet medfört engångskostnader om totalt 3 Mkr. Den förbättrade EBIT-marginalen är huvudsakligen ett resultat av de ökade försäljningsvolymerna och en, jämfört med föregående år, något högre bruttomarginal. Bruttomarginalen kan variera från kvartal till kvartal, främst beroende på omsättningens geografiska fördelning och produktmixen.

Geografiska regioner

Norden Försäljningen i vår största region Norden ökade, jämfört med det tredje kvartalet 2010, med 33,9 procent till 66,3 Mkr, vilket primärt är ett resultat av vårt uppdaterade sortiment. Ackumulerat ökade försäljningen med 9,4 procent, med den fortsatt högsta EBIT-marginalen, primärt till följd av vår starka marknadsposition.

Storbritannien I Storbritannien uppgick försäljningen i det tredje kvartalet till 18,9 Mkr, en minskning med 14,5 procent jämfört med det starka tredje kvartalet 2010, men med en positiv rörelsemarginal. Ackumulerat är försäljningstillväxten fortsatt stark, med en ökning på 63,5 procent med en signifikant bättre EBIT-marginal.

EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) Inom EMEA sjönk försäljningsvärdet med 17,1 procent till 70,3 Mkr, jämfört med samma kvartal förra året, men med en ökad EBIT-marginal. På grund av detta och utfasningen av Home-produkter har försäljningen hittills i år minskat med 8,5 procent, men med en bibehållen rörelsemarginal.

USA och Kanada Verksamheten i USA och Kanada rapporterade, jämfört med samma kvartal förra året, en fördubblad omsättning för kvartalet upp till 25 Mkr, med en signifikant förbättrad rörelsemarginal. Ackumulerat har försäljningen ökat med mer än 336 procent, återigen med en förbättrad rörelsemarginal.

Övriga regioner Övriga regioner står endast för 1,4 Mkr (0,2) och den negativa rörelsemarginalen beror på kostnader för affärsutveckling på nya marknader. Regionernas rörelsemarginal kan, som en följd av att overhead-kostnaderna fördelas efter omsättning, variera från kvartal till kvartal.

Periodens resultat Periodens resultat för det tredje kvartalet uppgick till 25,7 Mkr (10,7). Finansnettot för perioden blev 23,7 Mkr högre än motsvarande period föregående år. Det beror framförallt på att Doros terminskontrakt, i enlighet med IFRS, värderats under finansiella poster vilket påverkat finansnettot positivt med 10,3 Mkr (-12,2).

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 51,0 Mkr (-21,2). Förbättringen beror primärt på ökad EBIT, bättre räntenetto och lägre betald skatt. Till detta kommer en positiv förändring av rörelsekapitalet till följd av, genom fokuserad cash management, mindre kundfordringar och tillfälligt låga lagernivåer. Koncernens nettokassaflöde belastades under kvartalet av betalningen för förvärven av företagen Prylos SAS och Birdy Technology SAS, vilken uppgick till 19,7 Mkr.

Soliditeten förbättrades till 43,7 procent (30,2) vid utgången av perioden.

I slutet av perioden hade Doro en nettoskuld på 2,7 Mkr (11,3), med en nettokas-sa på 90,3 Mkr (-6,6). Bolaget har dessutom outnyttjade checkfaciliteter på 32,0 Mkr.

Förvärv För mer information om förvärven se pressreleaser från den 11 juli och 31 augusti.

Personal Doro hade 75 (60) medarbetare vid kvartalets slut. Av dessa var 29 (28) baserade i Sverige, 28 (17) i Frankrike, 8 (5) i Storbritannien, 3 (4) i Norge samt 7 (6) i Hongkong.

Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under årets tredje kvartal uppgick till 179,9 Mkr (168,8). Resultatet före skatt uppgick till 24,4 Mkr (-28,3).

Händelser efter periodens utgång Vodafone har som sin tredje telefon från Doro valt Doro PhoneEasy®409 gsm. Telefonen kommer från och med den 4 oktober att vara tillgänglig i alla Vodafones mer än tusen butiker i Tyskland. Doro har slutit ett exklusivt agentavtal med sydafrikanska Business Beyond Boundaries. BBB-SA kommer att marknadsföra Doros mobiltelefoner i Sydafrika. De tre modellerna Doro PhoneEasy® 615, Doro PhoneEasy® 341 gsm samt Doro PhoneEasy® 410s gsm är nu fullt certifierade av den sydafrikanska telemyndigheten ICASA och kommer att finnas tillgängliga i utvalda butiker i Sydafrika under det fjärde kvartalet 2011. Doros amerikanska samarbetspartner Consumer Cellular har tecknat ett distributionsavtal med den amerikanska apotekskedjan Walgreens som kommer att sälja Doros mobiltelefon Doro PhoneEasy® 410gsm i 826 butiker över hela Florida.

Prognos Tredje kvartalets resultat bekräftar den tidigare presenterade prognosen: Försäljning och rörelseresultat (EBIT) förväntas öka under 2011.

För läsa hela rapporten, se bifogad fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta: VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05 Vice president och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09

Doros delårsrapport presenteras i en webb- och telefonkonferens

Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en presentation av delårsrapporten via www.doro.com eller per telefon den 9 november kl. 09:00 CET. Presentationen sker på engelska. Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud och bolagets vice president och CFO Annette Borén kommer att medverka.

Cirka en timme innan presentationen inleds kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets webbplats.

Vänligen ring ungefär fem minuter före den utannonserade starttiden för att komma till telefonkonferensen. Sverige: +46 (0)8 505 598 53 Storbritannien: +44 (0)20 3043 2436 USA: +1 866 458 40 87 Frankrike +33(0) 172 72 0115

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 9 november 2011, kl 07:30 CET

Om Doro Doro är ett svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - en växande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekom är Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner med försäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet Care Electronics och har under de senaste åren belönats med flera internationella designpriser. 2010 omsatte bolaget 633 Mkr. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller besök oss gärna på facebook.com/DoroSverige.

Doro AB

Show as PDF