Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2011

18:30 / 23 March 2011 Doro Press release


Lund, 2011-03-23 18:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --Vid årsstämman i DORO AB (publ) den 23 mars 2011 beslutades i huvudsak följande: -- att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
   koncernbalansräkning;
 -- att lämna utdelning för år 2010 med 50 öre per aktie;
 -- att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 för samtliga
   styrelseledamöter och verkställande direktören;
 -- att omvälja Bo Kastensson, Karin Moberg, Jonas Mårtensson och Jérôme Arnaud
   till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa
   årsstämma samt nyvälja Charlotta Falvin till styrelseledamot för tiden från
   och med den 1 juli 2011 till slutet av nästa årsstämma;
 -- att omvälja Bo Kastensson som styrelseordförande;
 -- att styrelsearvode skall utgå till ordföranden med 300.000 kr och att
   arvode till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall
   utgå med 100.000 kr vardera samt därutöver att ett extra arvode skall utgå
   för specifika projekt om totalt högst 200.000 kronor att erläggas med 1.000
   kronor per arbetad timme till styrelseledamot som utfört sådant med övriga
   styrelsen överenskommet extra arbete;
 -- att anta principer för utseende av valberedning;
 -- att anta en ny bolagsordning genom vilken det möjliggörs att
   fortsättningsvis hålla bolagsstämma i antingen Lund eller i Stockholm efter
   styrelsens bestämmande;
 -- att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett
   eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst
   1.900.000 aktier och att styrelsen skall äga rätt att besluta att
   nyemission kan ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse som
   avses i 13 kap 5 § 1 stycket 6 punkten aktiebolagslagen (apport, kvittning
   eller andra villkor) samt att nyemission skall kunna ske med eller utan
   avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt;
 -- att anta ett teckningsoptionsprogram omfattande samtliga anställda i
   Doro-koncernen varigenom sammanlagt högst 945.600 teckningsoptioner
   emitteras, där varje teckningsoption under perioden från och med den 1
   april 2014 till och med den 30 juni 2014 berättigar till teckning av en
   aktie i Doro AB till en kurs motsvarande 125 procent av Doro-aktiens
   volymviktade genomsnittspris på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från
   och med den 15 mars 2011 till och med den 22 mars 2011;
 -- att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i
   huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen
   skall vara marknadsmässiga.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 23 mars 2011, kl 18.30 CET. Om Doro
Doro är ett svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och
försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - en
växande grupp människor världen över. Med över 35 års erfarenhet inom telekom
och försäljning i över 30 länder på fem kontinenter, är Doro idag det
världsledande varumärket inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner. Doro
skapade kategorin Care Electronics och har under de senaste åren belönats med
flera internationellt erkända designpriser. Bolaget omsatte 633 Mkr under 2010.
Doro-aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag.
Läs mer om Doro på www.doro.com 
     För mer information vänligen kontakta:
     VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05,
     eller CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.