Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport januari - juni 2011

07:30 / 17 August 2011 Doro Press release

Fortsatt stark tillväxt och förbättrad rörelsemarginal

Lund, 2011-08-17 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Viktiga händelser under andra kvartalet 2011:

-- Nettoomsättningen ökade till 164,9 Mkr (130,8), en ökning med 26 procent. -- Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 10,4 Mkr (3,0), en ökning med 247 procent. EBIT-marginalen ökade till 6,3 procent (2,3). -- Resultatet efter skatt ökade till 7,9 Mkr (7,3). -- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,41 kr (0,38). -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 Mkr (2,1). -- Orderingången ökade till 181 Mkr (151,7), en ökning med 19 procent. Care-sortimentet ökade med 36 procent. -- Efter periodens slut förvärvades Prylos SAS. Förvärvet förväntas inte påverka Doros resultat under 2011.

VD Jérôme Arnaud: Ett starkt och aktivt kvartal som följer vår strategi

"Andra kvartalet blev ett ur alla aspekter starkt kvartal, där omsättningen ökade för det femtonde kvartalet i rad. Rörelsemarginalen ökade och blev signifikant bättre än motsvarande period 2010. Även orderingången var stark. Totalt ökade den med 19 procent, trots att vi fortsatt att fasa ut delar av Home-sortimentet. Inom Care-sortimentet ökade orderingången med 36 procent.

Under det andra kvartalet har vi fortsatt att stärka vår geografiska täckning genom att teckna flera viktiga samarbetsavtal med återförsäljare som australiensiska TeleChoice som säljer våra telefoner i sin webbshop och 153 butiker runt om i landet samt Amplifon i Italien med 400 butiker. Vi har också stärkt vår närvaro i Storbritannien genom ett avtal med Virgin Media som säljer en av våra telefoner i sin webbshop, 78 egna butiker och andra anslutna butiker. Genom vår amerikanska samarbetspartner ConsumerCellular är vi nu också representerade hos Sears Roebuck & Co med 800 butiker.

Vi har också slutit nya avtal med fler operatörer, som började sälja vår nya 3G-telefon i juli. Det är Sonera i Finland, och efter periodens slut, den svenska operatören 3. Dessutom utökar Orange, som redan säljer våra telefoner i flera länder, distributionen av Doros produkter till att också omfatta Spanien. Att Orange lägger till ytterligare ett land visar på den tilltro de har till oss.

Doros förstärkta organisation för produktutveckling har möjliggjort lanseringen av två nya lättanvända modeller med efterfrågade funktioner. Bland de nya funktionerna finns såväl en anpassad kamera, 3G-teknologi, fjärrprogrammering av telefonboken och kalenderfunktioner, som ny design. Dessa modeller finns tillgängliga i butik sedan i juni och har således inte påverkat kvartalets försäljning i någon större utsträckning.

Av antalet sålda mobiltelefoner i världen är 25 procent smartphones som ofta är baserade på Androidplattformen. De efterfrågas också av vår målgrupp i allt högre grad. Utöver utvecklingen av nya marknader och produkter så innefattar vår tillväxtstrategi därför utvecklingen av smartphones som stödjer ett urval av efterfrågade tjänster, inklusive mHealth.

För att stärka denna utveckling förvärvade vi, efter periodens utgång, Prylos SAS. Därmed får vi en Androidbaserad plattform för nya produkter och tjänster och ett förstärkt och fokuserat utvecklingsteam inom telekomlösningar för seniorer. Vi räknar med att vi genom förvärvet dels kan öka innehållet i vårt nya konkurrenskraftiga erbjudanden, dels öka takten på lanseringen".

Koncernen, andra kvartalet 2011

Nettoomsättning och rörelseresultat (EBIT)

Doros försäljning för det andra kvartalet uppgick till 164,9 Mkr (130,8), en ökning med 26 procent. Tillväxten kommer primärt från Storbritannien och de nya marknaderna USA och Kanada. I Norden och EMEA börjar försäljningsvolymerna, som under första halvåret påverkades negativt av utfasningen av vissa delar av Home sortimentet, att återhämta sig.

Tillämpas samma växelkurser som föregående år, uppgick den organiska tillväxten till 36,4 procent för det andra kvartalet.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,4 Mkr (3,0), en ökning med 247 procent. Rörelsemarginalen ökade därigenom till 6,3 procent (2,3), trots ökade marknadskostnader. Den förbättrade rörelsemarginalen är ett resultat av ökade försäljningsvolymer och av att investeringarna i USA nu är avskrivna. Detta har också kompenserat en, jämfört med föregående år, något lägre bruttomarginal. Bruttomarginalen kan variera från kvartal till kvartal, främst beroende på omsättningens geografiska fördelning och produktmixen.

Geografiska regioner

Norden

Försäljningen i Norden, där vi har den största marknadspenetrationen, minskade med 5,7 procent till 43,3 Mkr, främst till följd av minskad försäljning inom Home-sortimentet. Rörelsemarginalen är fortsatt god primärt tack vare Doros starka marknadsposition.

Storbritannien

I Storbritannien fortsätter försäljningen att växa. Under perioden ökade den med 99,2 procent till 26,3 Mkr. Det är ett resultat av distributionsavtalen med Orange och Tesco och i viss utsträckning även av det nya avtalet med Virgin Media. Som ett resultat av fortsatta marknadsinvesteringar är rörelsemarginalen fortsatt negativ.

EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika)

Inom EMEA ökade försäljningen med 1,8 procent till 62,1 Mkr, med en förbättrad rörelsemarginal.

USA och Kanada

Verksamheten i USA och Kanada uppvisar en betydande tillväxt trots att Consumer Cellulars avtal med Sears Roebuck & Co ännu inte gett någon effekt. Försäljningen ökade med 492 procent, från 5,3 Mkr till 31,4 Mkr, med en ökad rörelsemarginal.

Övriga regioner

Övriga regioner står endast för 1,8 Mkr (5,4). Regionens negativa rörelsemarginal beror på kostnader för affärsutveckling på nya marknader.

Regionernas rörelsemarginal kan, som en följd av att overhead-kostnaderna fördelas efter omsättning, variera från kvartal till kvartal.

Periodens resultat

Periodens resultat för det andra kvartalet uppgick till 7,9 Mkr (7,3). Finansnettot för perioden blev 7,5 Mkr lägre än för motsvarande period föregående år. Det beror framförallt på att Doros terminskontrakt, i enlighet med IFRS, värderats under finansiella poster vilket påverkat finansnettot negativt med 2,0 Mkr.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 3,5 Mkr (2,1). Förbättringen, som primärt beror på ökad EBIT, reduceras till viss del av ett större rörelsekapital, vilket i sin tur är en följd av ökade volymer.

Soliditeten förbättrades till 41,6 procent (32,9) vid utgången av perioden.

I slutet av perioden var Doro skuldfritt (7,4 Mkr), med en nettokassa på 65,9 Mkr (19,4). Bolaget har dessutom outnyttjade checkfaciliteter på 32,0 Mkr.

Personal

Doro hade 62 (59) medarbetare vid kvartalets slut. Av dessa var 29 (27) baserade i Sverige, 16 (17) i Frankrike, 7 (5) i Storbritannien, 3 (4) i Norge samt 7 (6) i Hong Kong.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under årets andra kvartal uppgick till 164,3 Mkr (130,8). Resultatet före skatt uppgick till 5,3 Mkr (13,8).

Händelser efter periodens utgång

Ett återförsäljaravtal slöts med svenska 3, som från och med juli säljer kameratelefonen Doro PhoneEasy 615. Doro förvärvade franska Prylos SAS, med 12 anställda. Förvärvet ger Doro tillgång till såväl en Android-baserad plattform för sina nya produktlanseringar, som till ett fokuserat utvecklingsteam inom telekomlösningar för seniorer. Det kommer att stärka Doros strategi att växa inom mHealth, hälsolösningar baserade på mobiltelefoni.

Doro har också fortsatt att utveckla sitt samarbete med Orange-koncernen genom ett återförsäljaravtal med spanska Orange. Från och med juli säljer mobiloperatören Doro PhoneEasy® 410gsm via Internet och 2 100 butiker i Spanien.

Prognos

Andra kvartalets resultat bekräftar den tidigare presenterade prognosen: Försäljning och rörelseresultat (EBIT) förväntas öka under 2011.

För läsa hela rapporten, se bifogad fil.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 17 augusti 2011, kl 07:30 CET

Om Doro Doro är ett svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - en växande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekom är Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner med försäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet Care Electronics och har under de senaste åren belönats med flera internationella designpriser. 2010 omsatte bolaget 633 Mkr. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller besök oss gärna på facebook.com/DoroSverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta: VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05 Vice president och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09

Doro AB

Show as PDF