Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kallelse till årsstämma 2012

07:30 / 16 February 2012 Doro Press release

Aktieägarna i Doro AB (publ), org. nr 556161-9429, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 mars 2012 klockan 15.00 på Scandic Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Lund, Sweden, 2012-02-16 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 mars 2012, dels senast torsdagen den 15 mars 2012 klockan 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per torsdagen den 15 mars 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren därom.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman ska ske skriftligt till adress Doro AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, eller genom anmälan på www.doro.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, aktieinnehav, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medtas vid stämman. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

OMBUD MM

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för stämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Doro AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.doro.com.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 19 349 174 aktier och röster i bolaget.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordningen;
 5. Val av två justeringsmän att underteckna protokollet;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Verkställande direktörens redogörelse;
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
 13. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna;
 14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor;
 15. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
 17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen;
 18. Stämmans avslutande.


RESULTATDISPOSITION (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2011 lämnas med 1 krona per aktie.

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara den 26 mars 2012. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 29 mars 2012.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT (PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 och 15)

Inför årsstämman 2012 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Tedde Jeansson, Arne Bernroth och styrelsens ordförande Bo Kastensson. Tedde Jeansson är valberedningens ordförande. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15.

Ordförande vid stämman: Bo Kastensson (punkt 2).
Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden får ett arvode om 350 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget får arvoden om 150 000 kronor vardera (punkt 13).
Styrelseordförande och övriga ledamöter: Antalet styrelseledamöter föreslås vara fem (5) utan suppleanter (punkt 12). Omval föreslås av följande nuvarande ledamöter: Bo Kastensson, Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin Moberg och Charlotta Falvin. Bo Kastensson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (punkt 14).
Val av revisor: Ernst & Young AB, med Göran Neckmar som huvudansvarig revisor (punkt 14).
Revisorsarvode: Arvodet till revisorerna föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 13).
Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 15): Styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare två ledamöter. Namnen på dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman, ska valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt högst 1 930 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom. Anledningen till förslaget och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal). Maximal kostnad inklusive sociala avgifter för bonus till bolagets ledande befattningshavare får ej överstiga 10 Mkr. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sina fasta och rörliga ersättningar till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Pensionsplanerna för ledningen skall i huvudsak vara avgiftsbestämda. Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådant fall skall ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes egen sida skall inget avgångsvederlag utgå. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

_________________________

Årsredovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan samt på dess webbplats, www.doro.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.doro.com.

_________________________

Aktieägarna hälsas välkomna till stämman!

Lund i februari 2012
Doro AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05,
eller vice president och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2012 , kl 7.30 CET.

Om Doro
Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 37 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer - en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobiltelefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser. Produkterna säljs i mer än 30 länder på fem kontinenter. 2010 omsatte Doro 633 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller på facebook.com/DoroSverige.