Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2012

17:00 / 21 March 2012 Doro Press release

Lund, Sverige, 2012-03-21 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Vid årsstämman i Doro AB (publ) den 21 mars 2012 beslutades i huvudsak följande:

• att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning; • att lämna utdelning för år 2011 med 1 krona per aktie; • att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören; • att omvälja Bo Kastensson, Karin Moberg, Jonas Mårtensson, Jérôme Arnaud och Charlotta Falvin till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma; • att omvälja Bo Kastensson som styrelseordförande; • att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 350.000 kr och att arvode till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 150.000 kr vardera; • att anta principer för utseende av valberedning; • att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1.930.000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom; och • att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga.

För mer information vänligen kontakta: VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05, eller vice president och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2012 , kl 17.00 CET.

Doro AB

Show as PDF