Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2013

08:30 / 15 May 2013 Doro Press release

Lund, 2013-05-15 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Vid årsstämman i Doro AB (publ) den 14 maj 2013 beslutades följande:

• att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning • att lämna utdelning för verksamhetsåret 2012 med 1,25 krona per aktie • att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören • att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter. • att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med 350 000 kronor till ordförande och 150 000 till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget • att genom omval utse Bo Kastensson, Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin Moberg och Charlotta Falvin till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo Kastensson omvaldes till styrelseordförande. Till ny styrelseledamot invaldes Fredrik Hedlund • arvodet till revisorerna beslutades, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning • att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier • att godkänna aktieägaren Navibris AB:s förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier • att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Doros hemsida, www.doro.se

För mer information vänligen kontakta: VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05 CFO Håkan Tjärnemo, +46 (0) 46 280 50 06

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2013, kl 08:30 CET.

Om Doro Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2012 omsatte Doro 837,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

Doro AB

Show as PDF