Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kallelse till extra bolagsstämma 2013

08:36 / 19 August 2013 Doro Press release

Lund, 2013-08-19 08:36 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktieägarna i Doro AB (publ), org. nr. 556161-9429, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 september 2013 klockan 9.00 på bolagets huvudkontor, Magistratsvägen 10, Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 september 2013, dels senast torsdagen den 5 september 2013 klockan 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per torsdagen den 5 september 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren därom.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman ska ske skriftligt till adress Doro AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, eller genom anmälan på www.doro.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, aktieinnehav, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medtas vid stämman. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

OMBUD MM

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för stämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Doro AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.doro.com.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 19 349 174 aktier och röster i bolaget.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av dagordningen; 5. Val av två justeringsmän att underteckna protokollet; 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission; 8. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM KVITTNINGSEMISSION (PUNKT 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 457 000 kronor genom emission av högst 1 457 000 nya aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Helmut Schweiger och Hubert Kirsch med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom kvittning av fordringar på bolaget. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i Doro har beslutat att utnyttja den option som förhandlades fram i samband med förvärvet av sin tyska distributör IVS. I enlighet med den information som lämnades i ett pressmeddelande den 14 maj 2013 innebär optionen att Doro har rätt att finansiera en del av förvärvet med Doro-aktier som emitteras till IVS tidigare ägare.

Teckningskursen ska vara 27,89 kronor per aktie och har fastställts genom förhandlingar vid tidpunkten för förvärvet av IVS.

Teckning och betalning sker genom att de teckningsberättigade senast den 20 september 2013 sänder in teckningslistor till bolaget och därmed kvittar sina fordringar mot bolaget. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

Beslut att godkänna styrelsens förslag enligt punkt 7 ovan är giltigt endast om förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. _________________________

Fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan samt på dess webbplats, www.doro.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. _________________________

Aktieägarna hälsas välkomna till stämman!

Lund i augusti 2013 Doro AB (publ) Styrelsen

Doro AB

Show as PDF