Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport Juli – september 2014

07:30 / 7 November 2014 Doro Press release

Doro AB
Delårsrapport

Delårsrapport Juli – september 2014

Lund, 2014-11-07 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Tillväxt på alla marknader och förbättrade marginaler

Juli – september 2014
• Nettoomsättningen uppgick till 330,3 Mkr (279,4), en ökning med 18,2 procent.
• Orderingången uppgick till 423,7 Mkr (365,2), en ökning med 16,0 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 29,3 Mkr (20,3). Rörelsemarginalen var
8,9 procent (7,3). 
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 24,4 Mkr (15,0).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,15 kr (0,77).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,1 Mkr (-19,3).


VD-kommentar

Det är glädjande att kunna rapportera en ökad försäljning och orderingång på
alla marknader under kvartalet, liksom tydliga förbättringar av koncernens
lönsamhet och kassaflöde. Detta är främst en effekt av nyligen lanserade
produkter, att nya samarbeten inletts och positiva valutaeffekter. 

Bruttomarginalen förbättrades väsentligt jämfört med tredje kvartalet förra
året, vilket delvis förklaras av den ökade försäljningen i Norden med relativt
sett högre bruttomarginaler. 

En viktig förklaring till vår försäljningstillväxt i kvartalet är de tidigare
kommunicerade listningarna med Telekom Deutschland och Vodafone. Doros position
på den tyska marknaden har stärkts väsentligt. Inom den tyska detaljhandeln är
vi nu tre gånger större än vår närmaste konkurrent. Produktsynergierna från
vårt förvärv av IVS under 2013 är en viktig faktor bakom dessa framsteg.
Tillväxten var också god i EMEA, Frankrike, Italien, Storbritannien, USA och
Kanada. 

Vi fokuserar mer på seniorernas behov än på teknologi och erbjuder smarta
funktioner i alla våra modeller. Vi utökar även med fler tjänster i vårt
erbjudande. Doro Liberto® 820, som nyligen lanserades och är listad hos flera
större europeiska operatörer och distributörer, är ett bra exempel. Denna
strategi kommer över tid att lyfta smartphone-andelen av vårt utbud som
utgjorde 10 procent av vår europeiska mobilförsäljning i kvartalet. 

Marknaden för seniormobiler växer och vi kommer även fortsättningsvis leda
denna marknad genom att uppgradera vårt modellutbud med smartare funktioner,
oberoende av om det handlar om feature- eller smartphones. Vi kommer också inom
Care att utöka vårt erbjudande för de äldsta seniorerna, både organiskt och
genom förvärv när tillfälle ges. 

När vi nu blickar framåt ser jag goda möjligheter att förbättra vår
vinstmarginal då våra produktinvesteringar börjat betala av sig i form av
växande försäljningsvolym samt att rörelsekostnadernas andel i procent av
försäljningen förväntas minska. 

Doros prognos är oförändrad; Doro förväntar sig tillväxt under 2014, främst
under andra halvåret. 

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef


För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06


Doro offentliggör denna information enligt Lagen om värdepappersmarknaden
och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande fredagen den 7 november 2014, klockan 07:30 CET. Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013
omsatte Doro 1 142,5  Mkr (128,9 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq
Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/