Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro AB (publ) slutför förvärv av Caretech AB med apportemission

09:06 / 18 February 2015 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doro AB (publ) slutför förvärv av Caretech AB med apportemission

Lund, 2015-02-18 09:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Nyemitterade Doro-aktier för 78 MSEK placerade i marknaden

Med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 12 maj, 2014, har styrelsen i
Doro AB (publ) fattat beslut om att genomföra apportemission av 2 033 772
aktier som betalning till säljarna av Caretech AB för de återstående 36,3
procent av aktierna i Caretech AB, och därmed slutföra förvärvet. Värdet av
apportemissionen uppgår till 84,4 MSEK. 

Som ett resultat av apportemissionen ökar antalet aktier i Doro till 23 238 255
(21 204 483) och aktiekapitalet ökar till 23 238 255 (21 204 483).
Apportemissionen innebär en utspädning för existerande aktieägare på cirka 8,7
procent. 

Efter apportemissionen har säljarna av Caretech AB framgångsrikt placerat
1 873 000 aktier till ett värde av 78 MSEK till olika institutionella
investerare, och Verdane Capital V har inte längre något aktieinnehav i Doro. 

Efter transaktionen äger Caretech AB:s ledning 160 000 aktier i Doro, vilket
motsvarar 0,7 procent av utestående aktier och aktiekapital i Doro. 

“Jag är mycket nöjd med det förtroende som marknaden visat genom att absorbera
de nyemitterade aktierna till en begränsad rabatt i förhållande till Doros
aktuella aktiekurs”, säger Jérôme Arnaud, VD och koncernchef för Doro AB. 

Bakgrund
Den 16 december, 2014, undertecknade Doro avtal med Verdane Capital V, en
ledande nordisk Private Equity-fond, om att förvärva Caretech AB för 240 MSEK
på skuldfri basis. 

Den 30 januari, 2015, fullföljde Doro det tidigare tillkännagivna förvärvet av
63,7 procent av aktierna i utbyte mot kontant betalning. 

Doro hade en option att fram till utgången av februari månad 2015 finansiera
kvarvarande köpeskilling till säljarna av Caretech AB med upp till 2 100 000
nyemitterade Doro-aktier, i enlighet med ett mandat från årsstämman den 12 maj,
2014. 


För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06


Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014
omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq
Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 18 februari 2015, kl 09:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/