Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport Januari – juni 2015

07:30 / 21 August 2015 Doro Press release

Doro AB
Halvårsrapport

Delårsrapport Januari – juni 2015

Lund, 2015-08-21 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Stark tillväxt och återställda marginaler


Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar

April – juni 2015
• Nettoomsättningen uppgick till 425,8 Mkr (274,1), en ökning med 55,3 procent.
• Försäljningstillväxten exklusive Caretech var 37,0 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) var 29,3 Mkr (11,9), vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 6,9 procent (4,3). 
• Orderingången var 389,2 Mkr (296,2), en ökning på 31,4 procent.
• Orderboken vid periodens slut uppgick till 209,3 Mkr (82,4), en ökning med
154,0 procent. 
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 21,1 Mkr (9,4).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,91 SEK (0,45).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 65,3 Mkr (47,0).


VD-ord

Med god efterfrågan både på vårt hårdvaru- och tjänsteerbjudande och ett
återhämtat rörelseresultat, är jag glad över att rapportera en robust
försäljningstillväxt på 55 procent eller 37 procent justerat för Caretech, och
en rörelsemarginal om 6,9 procent i det andra kvartalet. Hög aktivitetsnivå och
tvåsiffrig tillväxt i alla regioner resulterade i en försäljningssiffra om
425,8 Mkr. I DACH-regionen ökade omsättningen med 39,5 procent jämfört med
motsvarande period föregående år, drivet av att allt fler operatörer listar
Doros produkter samtidigt som efterfrågan i andra kanaler via vårt dotterbolag
IVS har varit god. Norden går fortsatt bra, nu även beroende på ökad
efterfrågan på våra Care-tjänster. 

Doro har en stark produktportfölj med ett attraktivt produkterbjudande som
täcker marknadens krav på såväl enkla som mer avancerade modeller. Vi
fortsätter att anpassa vår produktportfölj för att möta marknadens nya krav och
för att öka våra volymer och detta syns tydligt i försäljningsutvecklingen. 

Rörelseresultatet återhämtade sig under kvartalet, i synnerhet jämfört med
första kvartalet, då resultatet påverkades av tunga valutaförluster till följd
av otillräcklig valutasäkring. Högre volymer, prisjusteringar för att
kompensera för den starkare US dollarn, en högre andel av försäljningen
relaterad till tjänster och lägre kostnader som andel av försäljningen
medverkade till att lönsamheten återhämtade sig jämfört med första kvartalet. 

Caretech fortsätter att utvecklas väl och vi ligger före den plan vi lade vid
förvärvet. På den svenska marknaden, där tillväxten drivs av digitaliseringen
av kommunernas system för trygghetslarm, har Caretech stärkt sin ställning
avsevärt under 2015. Den förbättrade marknadspositionen i Sverige, som under
kvartalet uppnåtts genom ett antal nya kontrakt med kommuner, skapar
tillsammans med ett förlängt ramavtal med SKL ett gott utgångsläge för
ytterligare expansion, såväl i Norden som internationellt. Caretechs
marknadsframgångar under första halvåret 2015 visar att bolaget adresserar
Care-marknaden effektivt med ett konkurrenskraftigt kunderbjudande. 

Eftersom vi fortsätter att öka vår närvaro hos de större operatörerna har vi
intensifierat vårt fokus på effektivitet i rörelsekapitalet. Vårt kassaflöde
från den löpande verksamheten har som ett resultat av detta, och i kombination
med ett återställt rörelseresultat före avskrivningar på 39,7 Mkr, förbättrats
och uppgick till 65,3 Mkr i kvartalet. 

Under andra kvartalet har rörelsemarginal och kassaflöde återhämtat sig och vi
levererade en stark tillväxt. Kvartalets orderingång var 389,2 Mkr, och växte
med 31,4 procent och justerat för Caretech med 17 procent. Vi upprepar vår
helårsprognos för 2015: Koncernens omsättning och resultat för 2015 förväntas
öka, där merparten genereras under andra halvåret. 

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef


För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, President and CEO, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06

Doro offentliggör denna information enligt Lagen om värdepappersmarknaden
och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande fredagen den 21 augusti 2015, klockan 07:30 CET. 

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014
omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq
Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/