Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kallelse till årsstämma 2016

17:00 / 31 March 2016 Doro Press release

Doro AB
Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma 2016

Lund, 2016-03-31 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Aktieägarna i DORO AB (publ), org. nr. 556161-9429, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 3 maj 2016 klockan 15.00 på Hotell Scandic Anglais,
Humlegårdsgatan 23, Stockholm. 

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2016, dels senast
onsdagen den 27 april 2016 klockan 12.00 anmäler sin avsikt att delta i
årsstämman. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per onsdagen den 27
april 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste
instruera förvaltaren därom. 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman görs på bolagets hemsida www.doro.se eller på
telefon 0771-246 400. Privatpersoner kan även anmäla sitt deltagande i stämman
med post till Doro AB, c/o Computershare AB, ”Doro AB:s Årsstämma”, Box 610,
182 16 Danderyd. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, aktieinnehav, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal
biträden (högst två) som avses medtas vid stämman. Till anmälan ska därtill i
förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis eller motsvarande. 

OMBUD MM

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per
dagen för stämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år
från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Doro AB,
c/o Computershare AB, ”Doro AB:s Årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.doro.se. 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 23 238 255 aktier och röster i bolaget.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen. 


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av två justeringsmän att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Verkställande direktörens redogörelse;
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen; 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören; 
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
13. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode
till revisorerna; 
14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor;
15. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning; 
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av
aktier; 
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna
aktier; 
18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare; 
19. Stämmans avslutande.

RESULTATDISPOSITION (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel,
291.710.178 kronor, överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte
ska lämnas. 

Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning för 2015. Bakgrunden
till detta är att styrelsen anser att bolagets aktieägarvärde för närvarande är
bäst hjälpt av en stark kapitalbas för att aktivt utveckla senast genomförda
förvärv, stödja den starka organiska tillväxten som bolaget visar med behov av
ökande rörelsekapital samt av att driva en fortsatt aktiv förvärvsagenda.
Styrelsen prioriterar därigenom sin strategi att befästa och utveckla den
starkt växande nischen för telekommunikation för äldre som Doro nu har tagit
ledarrollen inom. 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT (PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 och 15)

Inför årsstämman 2016 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som
består av Bengt Belfrage nominerad av Nordea Fonder, Mark Shay nominerad av
Accendo Capital, Helmut Schweiger och styrelsens ordförande Bo Kastensson.
Bengt Belfrage är valberedningens ordförande. Valberedningen har lämnat
följande förslag avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15. 

Ordförande vid stämman: Bo Kastensson (punkt 2).

Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa
årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden ska få ett arvode om 450
000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden
om 200 000 kronor vardera. Ingen ersättning ska utgå för utskottsarbete (punkt
13). 

Styrelseordförande och övriga ledamöter: Antalet styrelseledamöter föreslås
vara sju (7) utan suppleanter (punkt 12). Omval föreslås av följande nuvarande
ledamöter: Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin Moberg, Lena Hofsberger och
Henri Österlund. Bo Kastensson har avböjt omval. Till nya styrelseledamöter
föreslås Johan Andsjö och Magnus Mandersson, som beskrivs nedan. Magnus
Mandersson föreslås som styrelsens ordförande (punkt 14). 

Presentation av ledamöter föreslagna för nyval
Magnus Mandersson är vice verkställande direktör och chef för Global Services i
Ericsson AB, samt styrelseledamot i Interogo Foundation, som är en del av
IKEA-koncernens ägarstruktur. Han har tidigare varit VD för Tele2 Europe och
COO för Millicom International S. A. samt haft ledande befattningar inom IKEA i
Asien och Europa. Han har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Magnus
Mandersson äger inga aktier i Doro och anses vara oberoende i förhållandet till
bolaget och dess större aktieägare. 

Johan Andsjö var under perioden oktober 2012 till december 2015 koncernchef och
styrelseledamot i mobiloperatören Salt (tidigare kallad Orange Switzerland).
Han har dessförinnan varit verkställande direktör för Yoigo, mobiloperatören
ägd av Telia i Spanien, och haft ledande befattningar inom Telias
mobilverksamhet. Han har en ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan
(KTH) i Stockholm. Johan Andsjö äger inga aktier i Doro och anses vara
oberoende i förhållandet till bolaget och dess större aktieägare. 

Revisor: Omval föreslås av Ernst & Young AB (punkt 14).

Revisorsarvode: Arvodet till revisorerna föreslås, för tiden intill dess nästa
årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 13). 

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning: Valberedningen
ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till röstetalet
största aktieägare. Doros styrelseordförande ska vara adjungerad till
valberedningen. 

De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av
Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare
per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att
kontaktas av bolagets styrelseordförande. 

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt
att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter
ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som
därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på
ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska
offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader före
årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny
valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas
om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren. 

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,
(i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till
valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar
avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran
har blivit verkställd, 
(ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen
med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta
namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är
ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och
mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, 
(iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i
Doro så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största
aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan,
eller 
(iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta
platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för
att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Doro. 

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska
valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i
Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att
ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska
omedelbart offentliggöras. 

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid
behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete
samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:
(i) förslag till stämmoordförande,
(ii) förslag till styrelseledamöter,
(iii) förslag till styrelseordförande,
(iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande
och övriga ledamöter samt ev ersättning för utskottsarbete, samt 
(v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets
revisor (punkt 15). 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER
(PUNKT 16) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt
inte överstiger 10 % av totalt antal utestående aktier i bolaget per dagen för
denna kallelse. Styrelsen ska äga rätt att besluta att nyemission ska ske mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse som avses i 13 kap 5 § 1 stycket 6
punkten aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa
att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för företags-
eller verksamhetsförvärv. 

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de justeringar i beslutet om
bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Bolagsverket. 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER
(PUNKT 17) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta
beslut om förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande: 

1. Förvärv av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till
årsstämman 2017. 
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid
inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. 
4. Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på Nasdaq
Stockholm. 

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets
möjlighet att distribuera en del av vinsten till aktieägarna samt att fungera
som ett verktyg för styrelsen att optimera bolagets kapitalstruktur om det för
tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda bolagets kassa på. 

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda
aktierna biträder beslutet. 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 18) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga
ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön
kan ledningen även erhålla rörlig ersättning (innefattande även eventuell
bonus), vilken ska ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i
förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal). Maximal
kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig ersättning får ej överstiga den
fasta ersättningen till bolagets ledande befattningshavare. Den totala
kostnaden för fast och rörlig ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp
som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för
ledande befattningshavare att allokera delar av sina fasta och rörliga
ersättningar till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner.
Pensionsplanerna för ledningen ska i huvudsak vara avgiftsbestämda. Vid
uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i
sådant fall ska ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes
egen sida ska inget avgångsvederlag utgå. Styrelsen ska ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. 
_________________________

Årsredovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut och yttranden
enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden, hålls tillgängliga hos
bolaget på adress enligt ovan samt på dess webbplats, www.doro.se, senast tre
veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress. Valberedningens förslag till beslut och
motiverade yttrande hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.doro.se. 
_________________________

Aktieägarna hälsas välkomna till stämman!
Lund i mars 2016
Doro AB (publ)
Styrelsen

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/