Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kallelse till årsstämma 2017

17:00 / 28 March 2017 Doro Press release

Doro AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Kallelse till årsstämma 2017

Lund, 2017-03-28 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktieägarna i DORO AB (publ),
org. nr. 556161-9429, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017
klockan 14.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 21 april 2017, dels
senast fredagen den 21 april 2017 klockan 12.00 anmäler sin avsikt att delta i
årsstämman. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan
registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per fredagen den 21
april 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste
instruera förvaltaren därom. 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i årsstämman görs på bolagets webbplats, www.doro.se
eller per telefon 0771-246 400. Privatpersoner kan även anmäla sitt deltagande
i årsstämman med post till DORO AB (publ), c/o Computershare AB, ”Doro AB:s
Årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd. I anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, aktieinnehav, telefon dagtid samt, i förekommande
fall, det antal biträden (högst två) som avses medtas vid årsstämman. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. 

OMBUD M.M.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per
dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år
från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör
i god tid före årsstämman insändas per brev till DORO AB (publ), c/o
Computershare AB, ”Doro AB:s Årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.doro.se. 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 23 238 255 aktier och röster i bolaget.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av dagordning;

5. Val av två justeringsmän att underteckna protokollet;

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Verkställande direktörens redogörelse;

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning; 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören; 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer; 

13. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode
till revisorerna; 

14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor;

15. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning; 

16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av
aktier; 

17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna
aktier; 

18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare; 

19. Stämmans avslutande.DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN
(PUNKT 10) 

Styrelsen föreslår utdelning om en (1) krona per aktie. Som avstämningsdag
föreslås tisdagen den 2 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet med
förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s
försorg fredagen den 5 maj 2017. 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT (PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 och 15)

Inför årsstämman 2017 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som
består av Bengt Belfrage, nominerad av Nordea Fonder, Mark Shay, nominerad av
Accendo Capital, Helen Fasth Gillstedt, nominerad av Handelsbanken Fonder, och
tillförordnade styrelseordföranden Johan Andsjö. Mark Shay är valberedningens
ordförande. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2,
12, 13, 14 och 15. 

Ordförande vid årsstämman: Magnus Steen (punkt 2).

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer:
Antalet styrelseledamöter föreslås vara fem (5) utan suppleanter.
Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan
revisorssuppleant (punkt 12). 

Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa
årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden ska få ett arvode om 450
000 kronor, vice ordföranden ska få ett arvode om 300 000 kronor och övriga
ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 200 000 kronor
vardera. Ingen ersättning ska utgå för utskottsarbete (punkt 13). 

Revisorsarvode: Arvodet till revisorn föreslås, för tiden intill dess nästa
årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 13). 

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor: Omval
föreslås av följande nuvarande ledamöter: Johan Andsjö, Lena Hofsberger, Karin
Moberg, Jonas Mårtensson och Henri Österlund. Johan Andsjö föreslås som
styrelsens ordförande (punkt 14). 

Revisor: Nyval föreslås av det auktoriserade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av
nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för
avsikt att utse den auktoriserade revisorn Magnus Willfors. Valberedningens
förslag är i överensstämmelse med styrelsens rekommendation (punkt 14). 

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning: Valberedningen
ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till röstetalet
största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till
valberedningen. 

De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av
Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare
per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att
kontaktas av bolagets styrelseordförande. 

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt
att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter
ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som
därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på
ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska
offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex (6) månader
före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny
valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas
om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren. 

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre

(i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till
valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar
avgå, till annan ledamot i valberedningen), 

(ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen
med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta
namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är
ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen), 

(iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i
Doro så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största
aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan,
eller 

(iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta
platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för
att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Doro. 

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska
valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i
Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att
ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska
omedelbart offentliggöras. 

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid
behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete
samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

(i) förslag till stämmoordförande,

(ii) förslag till styrelseledamöter,

(iii) förslag till styrelseordförande,

(iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande
och övriga ledamöter samt ev. ersättning för utskottsarbete, 

(v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets
revisor, samt 

(vi) förslag till beslut om principer för inrättande av valberedningen (punkt
15). STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER
(PUNKT 16) 

Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, föreslår att årsstämman
beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10
% av totalt antal utestående aktier i bolaget. Styrelsen ska äga rätt att
besluta att nyemission ska ske mot kontant betalning och/eller bestämmelse som
avses i 13 kap. 5 § första stycket punkt 6 aktiebolagslagen (apport, kvittning
eller andra villkor). Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet
i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan
tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv. 

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med
registrering vid Bolagsverket. 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER
(PUNKT 17) 

Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, (”Bolaget”) föreslår att
årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna
aktier i huvudsak i enlighet med följande: 

1. Förvärv av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm.

2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till
årsstämman 2018. 

3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid
inte överstiger 10% av samtliga aktier i Bolaget. Aktier i Bolaget som innehas
av Bolagets dotterföretag ska vid beräkningen anses som Bolagets. 

4. Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på NASDAQ
OMX Stockholm. 

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i Bolagets
möjlighet att distribuera en del av vinsten till aktieägarna samt att fungera
som ett verktyg för styrelsen att optimera Bolagets kapitalstruktur om det för
tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda Bolagets kassa. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid årsstämman. 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 18) 

Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar om riktlinjer för ersättning
till bolagets ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande. 

Löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Den
sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerhetsställa att den
är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid jämförelse ska hänsyn tas till
befattning, bolagets storlek, lön och personens erfarenhet. Utöver fast
grundlön kan ledningen även erhålla rörlig kontant ersättning (innefattande
även eventuell bonus), vilken ska ha ett förutbestämt tak och vara baserad på
utfallet i förhållande till bolagets uppsatta resultatmål (och i vissa fall
andra nyckeltal). Maximal kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig
ersättning till bolagets ledande befattningshavare får ej överstiga den fasta
ersättningen till bolagets ledande befattningshavare. Den totala kostnaden för
fast och rörlig ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp som
inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande
befattningshavare att allokera delar av sina fasta och rörliga ersättningar
till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Pensionsplanerna för
ledningen ska i huvudsak vara avgiftsbestämda. Vid uppsägning från bolagets
sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådant fall ska ha ett
förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes egen sida ska inget
avgångsvederlag utgå. 

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för detta. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare ska detta redovisas vid nästkommande
årsstämma. 


              _________________________Årsredovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut och yttranden
enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden, hålls tillgängliga hos
bolaget på adress enligt ovan samt på dess webbplats, www.doro.se, senast tre
(3) veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Valberedningens förslag till beslut och
motiverade yttrande hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.doro.se. 

              _________________________

                    

         Aktieägarna hälsas välkomna till årsstämman!

                Lund i mars 2017

                 DORO AB (publ)

                  StyrelsenOm Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016
uppgick totala intäkter till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.seDenna information lämnades för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 17:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/