Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2017

16:30 / 27 April 2017 Doro Press release

Doro AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2017

Lund, 2017-04-27 16:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Kommuniké från DORO AB:s (publ)
årsstämma 2017 

DORO AB:s (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 27 april 2017 kl. 14.00 på
Scandic Anglais i Stockholm. Vid årsstämman beslutades följande: 

 -- att fastställa resultaträkning och balansräkning samt
   koncernresultaträkning och koncernbalans-räkning för verksamhetsåret 2016;

 -- att utdelning ska lämnas om en (1) krona per aktie i enlighet med
   styrelsens förslag. Som avstämningsdag beslutades tisdagen den 2 maj 2017
   varvid utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s
   försorg fredagen den 5 maj 2017;

 -- att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
   direktören för verksamhetsåret 2016;

 -- att styrelsen i enlighet med valberedningens förslag ska bestå av fem (5)
   styrelseledamöter utan suppleanter;

 -- att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet
   med valberedningens förslag ska utgå med 450 000 kronor till ordföranden,
   300 000 kronor till vice ordföranden och 200 000 kronor till övriga
   ledamöter som inte är anställda i bolaget;

 -- att i enlighet med valberedningens förslag genom omval utse Johan Andsjö,
   Jonas Mårtensson, Karin Moberg, Lena Hofsberger och Henri Österlund till
   ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
   Johan Andsjö valdes till styrelseordförande;

 -- att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska
   utgå enligt av bolaget godkänd räkning;

 -- att i enlighet med valberedningens förslag utse det registrerade
   revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill
   slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har
   PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn
   Magnus Willfors;

 -- att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende
   av valberedning;

 -- att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende
   nyemission av aktier;

 -- att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende
   förvärv av egna aktier;

 -- att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning
   till ledande befattningshavare.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga
på DORO AB (publ):s hemsida, www.doro.se. 

För mer information vänligen kontakta:
VD Robert Puskaric, +46 (0) 46 280 50 00
CFO Magnus Eriksson, +46 (0) 46 280 50 06

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016
uppgick nettoomsättningen till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro). 

www.doro.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 16:30 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/