Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Bokslutskommuniké, Januari-December 2017

08:00 / 15 February 2018 Doro Press release

Pressmeddelande
Lund den 15 februari, 2018

Stabilt resultat trots svagare försäljning än väntat

Oktober – december 2017

 • Nettoomsättningen var 560,4 Mkr (599,4), en minskning 
  med 6,5 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 34,1 Mkr (20,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,1 procent (3,4). Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader på 0 Mkr (20,6).
 • Orderingången minskade med 12,5 procent till 500,6 Mkr (572,3).
 • Orderboken vid periodens slut uppgick till 314,9 Mkr (307,8).
 • Periodens resultat efter skatt var 22,5 Mkr (11,4).
 • Resultatet per aktie var 0,95 SEK (0,49).
 • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 17,8 Mkr (31,7).

Januari – december 2017

 • Nettoomsättningen var 1 924,0 Mkr (1 959,1), en minskning med 1,8 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 92,0 Mkr (47,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,8 procent (2,4). Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader på 3,5 Mkr (29,8).
 • Periodens resultat efter skatt var 66,5 Mkr (31,0).
 • Resultatet per aktie var 2,83 SEK (1,33).
 • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 49,3 Mkr (-5,7).
 • Förslag om utdelning för 2017 lämnas senast i kallelsen till årsstämman.

Prognos
Våra förväntningar för 2018 är en försäljning i intervallet 1,9 – 2,1 Mdkr och ett rörelseresultat (EBIT) i intervallet 100 – 140 Mkr, exklusive eventuella förvärv.

VD-ord

Doros försäljning i det fjärde kvartalet blev något av en besvikelse, efter ett svagt avslut i Norden och Storbritannien. Samtidigt bidrog en lägre kostnadsmassa till ett stabilt resultat trots de lägre intäkterna. De effektiviseringar vi inlett och genomfört under 2017 ger resultat och vi fortsätter arbetet även under 2018.

Vår försäljning av mobiltelefoner i Norden och Storbritannien visade en försämring i slutet av det fjärde kvartalet, delvis på grund av produktlanseringar från konkurrenter. Detta påverkade den totala försäljningen negativt trots tillväxt i övriga regioner, och ledde till en nedgång totalt på 6,5 procent jämfört med motsvarande period 2016. Doro Care utvecklades däremot mycket positivt sett till försäljning och operationell effektivitet. Försäljningen ökade med 17 procent, abonnemangsintäkterna med 25 procent. Vi tecknade vårt första avtal baserat på Doro Connect, en mobil trygghetstjänst, med en omfattning på drygt 1 200 anslutningar.

Vår rörelsemarginal för fjärde kvartalet på 6,1 procent var något lägre än för fjärde kvartalet 2016, exklusive omstruktureringskostnader, främst på grund av en lägre bruttomarginal. Sett till helåret 2017 stärkte vi emellertid vår rörelsemarginal, justerat för omstruktureringskostnader, vilket i huvudsak förklaras av sänkta omkostnader. Vi har under året stärkt vår balansräkning och ökat vår soliditet till 49,6 procent.

Doro startade en förändringsresa 2017. Vår ledningsgrupp har förstärkts och i samband med vår kapitalmarknadsdag i november lanserade vi en uppdaterad strategi och finansiella mål för de kommande åren. Vårt fokus ligger på att förstärka vårt ledarskap inom mobiltelefoner för seniorer, att expandera vår verksamhet inom telecare och att rulla ut vårt nya koncept för trygghetstjänster för seniorer – SmartCare by Doro, inklusive tjänsten Doro Connect.

Jag räknar med att 2018 blir ännu ett händelserikt år med positiv utveckling för Doro. Vår ambition är att förstärka Doros position inom smartphones under 2018. Vi har etablerat den nyligen lanserade Doro 8040 på våra marknader och nya erbjudanden är på väg inom segmentet. Lansering av en 4G feature phone i USA & Kanada och Europa planeras under andra halvåret. Vi förstärker vårt fokus på tjänster genom att addera en ny roll i ledningsgruppen. Jag ser i närtid fram emot vår första presentation av SmartCare by Doro på Mobile World Congress i Barcelona i februari, där vi även kommer att visa vårt ledarskap inom mobiltelefoner för seniorer genom nya produktlanseringar.

Våra förväntningar för helåret 2018 är en försäljning i intervallet 1,9 - 2,1 Mdkr och ett rörelseresultat (EBIT) mellan 100 Mkr och 140 Mkr, exklusive eventuella förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO, +46 (0)46 280 50 47

E-post: ir@doro.com

Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via https://edge.media-server.com/m6/p/6htae86j eller telefon kl. 9.00 CET den 15 februari 2018. Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg på https://corporate.doro.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/presentationer/.

Telefonnummer 
Sverige:                                + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike: 
                            + 33 (0) 1 7075 0725
Storbritannien:
                       + 44 (0) 203 364 5374
USA:
                                    + 1 855 7532 230

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick bolagets totala intäkter till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 8.00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/