Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport januari - juni 2019

08:00 / 12 July 2019 Doro Press release

Pressmeddelande
Malmö den 12 juli 2019

Delårsrapport januari - juni 2019

Transformationen fortsätter med växande tjänsteaffär

April – juni 2019

  • Nettoomsättningen var 459,6 Mkr (424,2), en ökning med 8,3 procent.
  • Nettoomsättningen för kategorin Tjänster var 86,3 Mkr (64,4), en ökning med 34,0 procent. Nettoomsättningen för kategorin Produkter var 373,3 Mkr (359,9), en ökning med 3,7 procent.
  • Bruttomarginalen minskade till 34,9 procent (36,5). För Tjänster minskade bruttomarginalen till 46,0 procent (46,8) och för Produkter minskade bruttomarginalen till 32,4 procent (34,7).
  • Rörelseresultatet (EBIT) var 34,9 Mkr (26,1) exklusive omstruktureringskostnader, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,6 procent (6,2). Inklusive omstruktureringskostnader uppgick EBIT till 26,2 Mkr med en rörelsemarginal på 5,7 procent.
  • Periodens resultat efter skatt var 18,7 Mkr (20,8).
  • Resultatet per aktie var 0,79 SEK (0,87).
  • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 0,0 Mkr (22,8).

VD-ord

Sedan jag utsågs till ny VD och koncernchef har mitt fokus varit att driva på Doros transformation mot att bli ett tjänstebaserat företag. Vi ska skapa och leverera än mer attraktiva teknikorienterade trygghetslösningar till seniorer och göra det bättre än våra konkurrenter. Doro ska bli en ledande aktör på den europeiska marknaden och därför har jag valt att se över våra prioriteringar.

Framöver kommer vår strategiska inriktning att ha en större tyngdpunkt mot public care. Vi ska utveckla vårt erbjudande och effektiviteten i vår tjänsteleverans. Det är ett arbete som vi redan startat och jobbar målmedvetet med. Det är min övertygelse att med framgång inom public care kommer på sikt även konsumentmarknaden att följa efter. I dag står tjänsteaffären för cirka 19 procent av vår totala omsättning. Vår målsättning är att i ett första steg nå upp till 30 procent via fortsatt organisk tillväxt och kompletterande förvärv.

Under andra kvartalet hade vi en positiv försäljningstillväxt. Omsättningen uppgick till 459,6 Mkr (424,2), en ökning med 8,3 procent. Vår affärskategori Tjänster hade en positiv omsättningsutveckling med en tillväxt på 34,0 procent. Norge visar fortsatt en stabil tillväxt inom den offentliga sektorn och vårt brittiska telecarebolag Welbeing fortsätter att uppvisa tillväxt. Organiskt växte vi inom Tjänster med 6,8 procent i kvartalet. Det är tydligt att marknadens efterfrågan på mer omfattande digitala lösningar ökar.

Utvecklingen inom vår affärskategori Produkter har varit positiv jämfört med samma period föregående år, och växte totalt med 3,7 procent. Det betyder att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande trots att marknadsutvecklingen varit svag. Det är glädjande att vi noterar en tillväxt i Central- och Östeuropa där vi nu tar marknadsandelar igen efter några ansträngande kvartal i regionen. Precis som föregående kvartal har försäljningsutvecklingen i USA fortsatt att vara positiv även under det andra kvartalet.

Rörelsemarginalen på 5,7 procent är något lägre än samma period föregående år men bättre än vid årets första kvartal. I kvartalet har omstruktureringskostnader, med anledning av VD-bytet, belastat resultat med 8,7 Mkr. Bruttomarginalen har påverkats negativt av valutaeffekter inom produktförsäljningen och att vi inom tjänsteaffären inte har nått våra högt ställda effektivitetsmål i kvartalet. Vi arbetar därför konsekvent för att driva igenom förbättringar och ser över kostnadsstrukturen inom både Produkter och Tjänster.

Efter mina år som CFO på Doro kan jag bolaget väl och känner mig fylld av motivation att i min nya roll som VD ta bolaget till nästa nivå. Min strävan är att göra koncernen väl anpassad för framtidens digitala tjänster för seniorer, med målsättningen att skapa ett högre värde åt våra kunder såväl som aktieägare. Vi har en mycket ambitiös plan för hur vi ska skapa fortsatt framgång. Generellt talar utvecklingen för seniormarknaden sitt tydliga språk. Framtidsprognoser visar att vid 2050 kommer en fjärdedel av befolkningen i Europa vara 65 år eller äldre. Samtidigt ökar viljan att kunna leva självständigt och kraven på bättre trygghetslösningar växer i och med det. Doro ska vara med och driva innovation och leverera smarta och effektiva tjänster som möter behoven. Med rätt strategiska initiativ är jag övertygad om att vi har framtiden för oss.

Prognos

Vi bibehåller tidigare lämnad prognos.

Den övergripande marknaden för mobiltelefoner förväntas vara fortsatt utmanande. Doro har bibehållit och förväntas bibehålla eller öka sina marknadsandelar i seniorsegmentet.

Tjänster växer organiskt och vi jobbar aktivt med olika förvärvsmöjligheter varför vi förväntar oss fortsatt tvåsiffrig procentuell tillväxt i Tjänster för 2019.

Lönsamheten förväntas fortsatt vara på en hälsosam nivå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, VD och koncernchef, +46 (0)70 335 84 49
 ir@doro.com
Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via https://edge.media-server.com/m6/p/bmbq9dqu eller telefon kl. 9.00 CET den 12 juli 2019. Doros VD och koncernchef Carl-Johan Zetterberg Boudrie kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg på https://corporate.doro.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/presentationer/
Telefonnummer
Sverige:                               + 46 (0) 8 466 426 51
Frankrike:                             + 33 (0) 1 7075 0711
Storbritannien:                      + 44 (0) 333 300 0804
USA:                                    + 1 631 913 1422
Pin-kod:                               90596310#

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 906 miljoner kronor (186 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019, kl. 08:00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/