Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders intäktsför delar av bokmomsen

08:30 / 11 November 2011 Elanders Press release

Under november månad har Elanders interna utredning avseende 2004 års bokmoms slutförts och efter denna utredning har Elanders kommit fram till att 25 Mkr kan intäktsföras. Detta får en positiv effekt på resultat före skatt under innevarande år med motsvarande belopp.

I februari 2010 kom ett utslag från EU-domstolen rörande det så kallade Graphic Procédé-målet. I Sverige har detta särskild betydelse för gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av varor (dvs. trycksaker) och tjänster samt för tillämpningen av den så kallade bokmomsen, dvs. en mervärdesskattesats om sex procent.

I slutet av december 2010 lämnade Elanders in ett yrkande till Skatteverket om återbetalning av moms för år 2004. Skälet till detta är att en del av Elanders momspliktiga omsättning under denna period har avsett varor, inte tjänster, enligt den gränsdragning som nu bedöms vara den korrekta. I april 2011 meddelade Skatteverket beslut i frågan varmed utbetalning skedde om 70 Mkr. På grund av ett flertal osäkra faktorer har inte beloppet resultatförts tidigare, då det varit svårt att bedöma vilken resultatpåverkan detta kan få för Elanders.

Under november månad har Elanders interna utredning kring år 2004 slutförts och efter denna utredning har Elanders kommit fram till att 25 Mkr kan resultatföras av de ursprungliga 70 Mkr. Vad beträffar återstående del råder det fortfarande en stor osäkerhet och det är i dagsläget svårt att bedöma om detta kommer att få någon resultateffekt framöver och i så fall storleken på denna.

Elanders avser att även ansöka om omprövning av beskattningsåren 2005-2007.

Elanders AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Magnus Nilsson, VD och koncernchef, telefon: +46 31 750 07 50

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2011, klockan 08.30.

Elanders intäktsför delar av bokmomsen: hugin.info/1053/R/1562914/484386.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Elanders AB via Thomson Reuters ONE


http://www.elanders.se

Elanders AB

Show as PDF