Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders genomför strategiska förvärv i Tyskland inom e-handel och web-to-business

08:30 / 12 March 2012 Elanders Press release

Elanders har ingått avtal avseende förvärv av de tyska bolagen fotokasten GmbH ("fotokasten") och d|o|m Deutsche Online Medien GmbH ("d|o|m"). Genom förvärven fortsätter Elanders sin internationella expansion samt får tillgång till den allra senaste tekniken inom e-handelslösningar och web-to-business. Förvärven är i linje med Elanders strategi att växa inom dessa segment samt att bredda sitt erbjudande och sin kundbas.

* Tillsammans omsatte fotokasten och d|o|m ca 150 Mkr under räkenskapsåret 2010/11 med en rörelsemarginal om ca 10 % och förväntas bidra positivt till Elanderskoncernens omsättning och resultat redan under 2012. * Förvärven av bolagen sker genom en riktad nyemission av 3,2 miljoner B- aktier i Elanders AB. Vidare kan en mindre kontant tilläggsköpeskilling komma att utgå. * Elanders huvudägare, Carl Bennet AB, kommer att ge säljarna av fotokasten och d|o|m en rätt (säljoption) att sälja ovanstående aktier till Carl Bennet AB. Lösenpriset är satt mellan 25 kronor och 35 kronor beroende på den finansiella utvecklingen i de förvärvade bolagen under 2012 och 2013. Säljoptionen utfärdas av Carl Bennet AB oberoende av Elanders och utan att några avtalsarrangemang eller liknande föreligger mellan Carl Bennet AB och Elanders. *  Förvärven är villkorade av att bolagsstämman i Elanders beslutar om emissionen av vederlagsaktierna och att erforderligt godkännande från den tyska konkurrensmyndigheten erhålls. * Relevanta beslutsförslag avseende förvärven kommer att föreläggas årsstämman i Elanders den 3 maj 2012. * Förvärven beräknas slutföras under andra kvartalet 2012.

Som ett led i Elanders uttalade strategi att växa inom segmentet web-to-business förvärvar Elanders samtliga aktier i de tyska bolagen fotokasten GmbH och d|o|m Deutsche Online Medien GmbH. fotokasten är ett starkt och välkänt varumärke på den växande tyska marknaden inom personifierade fotoprodukter, såsom t.ex. fotoböcker och kalendrar till konsumenter. d|o|m utvecklar tekniska lösningar för digitala foto- och trycktjänster. Tillsammans omsatte de två företagen ca 150 Mkr under räkenskapsåret 2010/2011 och hade för samma period en rörelsemarginal om ca 10 %. De har tillsammans 35 anställda.

Förvärven innebär att Elanders fortsätter sin strävan mot att vara ett innovativt företag. d|o|m kommer att ge Elanders tillgång till den senaste tekniken inom e-handelslösningar och fotokasten kommer att ge Elanders ett utökat erbjudande inom web-to-business och personifierade fotoprodukter. Samtidigt tar Elanders steget in på konsumentmarknaden, där fotokasten med sina hundratusentals kunder utnyttjar d|o|m:s tekniska lösningar.

"Genom dessa förvärv får Elanders tillgång till såväl djup erfarenhet inom teknikutveckling som kunskap om konsumentmarknaden. Med detta följer också en kundbas med närmare 400 000 återkommande kunder. fotokastens och d|o|m:s kunnande och tekniska plattform i kombination med Elanders globala närvaro möjliggör en vidare expansion till andra marknader och världsdelar" säger Magnus Nilsson, koncernchef i Elanders.

Elanders har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med både fotokasten och d|o|m och ansvarar för deras produktion och fulfilment av fotoprodukter och andra trycksaker. Under 2011 uppgick denna försäljning till ca 60 Mkr. Samarbetet har bidragit till att Elanders idag är en av de mest innovativa och framgångsrika aktörerna inom personifierat tryck i Tyskland. fotokasten och d|o|m kommer fortsatt att drivas under sina respektive varumärken, men kommer att ingå i Elanderskoncernen.

fotokasten och d|o|m förväntas bidra positivt till koncernens omsättning och resultat redan under 2012, även beaktat den omsättning Elanders redan idag har till dessa bolag.

Förvärvet sker genom en riktad nyemission av 3,2 miljoner B-aktier i Elanders AB. Vidare är säljarna[1] berättigade till en kontant tilläggsköpeskilling om maximalt 0,4 miljoner euro per år under två år under förutsättningen att d|o|m och fotokasten når visst resultat. Baserat på slutkursen för Elandersaktien den 9 mars 2012 motsvarar 3,2 miljoner B-aktier cirka 72 Mkr. Den totala högsta köpeskillingen för de förvärvade bolagen uppgår därmed till motsvarande cirka 79 Mkr på skuldfri basis, men påverkas av förändringar i Elandersaktiens börskurs fram till förvärvsdagen.

Förvärven är villkorade av att bolagsstämman i Elanders AB beslutar om emissionen och att erforderliga godkännanden från konkurrensmyndigheten i Tyskland erhålls. Förslag till beslut om nyemissionen kommer att föreläggas årsstämman den 3 maj 2012. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras omkring den 28 mars 2012. Nyemissionen, och därmed också förvärven, beräknas vara genomförd under andra kvartalet 2012. På grund av det antal aktier som tillkommer genom emissionen kommer ett prospekt att offentliggöras inför upptagandet till handel av de nya B-aktierna.

Elanders AB (publ)

Magnus Nilsson Verkställande direktör och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50

--------------------------------------------------------------------------------

[1] fotokasten och d|o|m har delvis gemensamma ägare. Bolagen ägs direkt och indirekt av en grupp tyska privatpersoner varav flera är bolagens grundare. En av ägarna i d|o|m är Peter Sommer, som också är anställd i Elanders. Peter Sommer har inte deltagit i handläggningen av förvärven på Elanders sida och är teckningsberättigad i nyemissionen av vederlagsaktierna enbart i sin egenskap av en av flera ägare i d|o|m.

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2012 kl 08.30.

Elanders genomför strategiska förvärv i Tyskland: hugin.info/1053/R/1592879/501083.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Elanders AB via Thomson Reuters ONE


http://www.elanders.se

Elanders AB

Show as PDF