Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB : Bokslutskommuniké 2012

12:45 / 28 January 2013 Elanders Press release

Januari-december

* Omsättningen ökade med 5 % och uppgick till 1 924 (1 839) Mkr. * Rörelseresultatet ökade till 119 (110) Mkr och påverkades positivt av engångsposter netto uppgående till 15 (25) Mkr. * Resultat före skatt ökade till 93 (80) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 41 % om engångsposter exkluderas. * Nettoresultatet uppgick till 45 (60) Mkr eller 2,05 (3,09) kronor per aktie. I nettoresultatet ingår en skattekostnad om -22 Mkr hänförlig till omvärdering av uppskjuten skattefordran med anledning av sänkt bolagsskattesats i Sverige. * Det operativa kassaflödet uppgick till 67 (93) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -126 (-10) Mkr. * I december genomfördes ett för Elanders strategiskt viktigt förvärv i USA, Midland Information Resources Company. * Styrelsen föreslår utdelning om 0,60 (0,50) kronor per aktie.

Det fjärde kvartalet

* Omsättningen uppgick till 527 (538) Mkr. * Rörelseresultatet uppgick till 48 (57) Mkr. I resultatet ingick positiva engångsposter netto om 2 (25) Mkr. Rensat för engångsposter var det en resultatförbättring med 43 %. * Resultat före skatt uppgick till 41 (49) Mkr. * Nettoresultatet uppgick till 8 (37) Mkr eller 0,36 (1,92) kronor per aktie. I nettoresultatet ingår en skattekostnad om -22 Mkr hänförlig till omvärdering av uppskjuten skattefordran med anledning av sänkt bolagsskattesats i Sverige. * Det operativa kassaflödet uppgick till -20 (75) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -126 (4) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com eller kan efterfrågas via e-post från . Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson VD och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ) (org.nr. 556008-1621) Box 137 435 23  Mölnlycke Tel. 031 - 750 00 00

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2013 kl 12.45.

2013-01-28 Elanders Pressmeddelande Q4 2012: hugin.info/1053/R/1673468/544840.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Elanders AB via Thomson Reuters ONE


http://www.elanders.se

Elanders AB

Show as PDF