Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB : Rapport från årsstämman 2013

16:31 / 7 May 2013 Elanders Press release

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

* fastställa årsredovisningen för 2012 * bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 * enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2013 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 2 390 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen * enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2014 hållits utse: Carl Bennet (omval) Erik Gabrielson (omval) Göran Johnsson (omval) Cecilia Lager (omval) Magnus Nilsson (omval) Kerstin Paulsson (omval) Johan Stern (omval) * enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens ordförande * godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers som revisor * valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen * godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

I sitt anförande berättade koncernchefen Magnus Nilsson om de trender som är på marknaden; att kunderna minskar antalet leverantörer, den konsolidering som sker av tryckerier och att tryckerier för att kunna lyckas på marknaden måste kunna erbjuda tekniskt avancerade beställningslösningar till sina kunder. Trenden att inköp av trycksaker centraliseras allt mer inom större internationella koncerner fortsätter och återspeglas i Elanders utveckling av andelen globala affärer. Från att ha varit 7 procent år 2007 utgör nu denna andel 32 procent av koncernens omsättning efter första kvartalet 2013. Vidare redogjorde Magnus Nilsson för de konkurrensfördelar Elanders har gentemot sina konkurrenter med sin globala närvaro och sin möjlighet att kunna utnyttja lågkostnadsproduktion för att möta den prispress som finns på marknaden.

Elanders vision för 2016 vad gäller fördelningen av omsättningen på de tre produktområdena Commercial Print, Packaging och e-Commerce står fast. Idag utgör Commercial Print närmare 75 % av koncernens totala omsättning. Målsättningen för 2016 är att Commercial Print vid utgången av året ska utgöra 40 % av omsättningen samtidigt som andelen för Packaging och e-Commerce uppgår till 60 %. Att lyckas göra denna omställning helt organiskt är dock inte möjligt, utan det förutsätter sannolikt någon form av förvärv.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Elanders AB (publ)

Styrelsen

Carl Bennet, styrelsens ordförande, tel: +46 31 741 64 00 eller Magnus Nilsson, VD och koncernchef, tel: +46 31 750 07 50

2013-05-07 Rapport från årsstämman 2013: hugin.info/1053/R/1699688/560798.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Elanders AB via Thomson Reuters ONE


http://www.elanders.se

Elanders AB

Show as PDF