Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB : Bokslutskommuniké 2013

12:40 / 27 January 2014 Elanders Press release

Januari - december

* Omsättningen ökade med 9 % till 2 096 (1 924) Mkr. * Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 132 (104) Mkr, en förbättring med 27 % mot samma period föregående år. * Rörelseresultat inklusive engångsposter ökade till 131 (119) Mkr. * Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 103 (78) Mkr, en resultatförbättring med 32 %. * Resultat före skatt inklusive engångsposter ökade till 102 (93) Mkr. * Nettoresultatet uppgick till 70 (45) Mkr eller 3,08 (2,05) kronor per aktie. * Det operativa kassaflödet uppgick till 50 (67) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -103 (-126) Mkr. * I januari 2014 tecknade Elanders avtal om att förvärva Mentor Media Ltd, ett supply chain-bolag med ett starkt fotfäste i Asien. Genom förvärvet ökar Elanders årliga omsättning till cirka 3,5 miljarder kronor och antalet medarbetare stiger från cirka 1 900 till 3 600. * Styrelsen föreslår att utdelningen ökas med 33 % jämfört med föregående år till 0,80 (0,60) kronor per aktie. * För 2014 förutspås en väsentlig resultatförbättring jämfört med 2013. * Den redan aviserade garanterade nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna, om cirka 125 Mkr för att finansiera en del av förvärvet av Mentor Media, föreläggs årsstämman för beslut den 24 april 2014.Styrelsen kommer att föreslå att teckningskursen bestäms till 33 kronor per aktie och att sex befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie.

Det fjärde kvartalet

* Omsättningen ökade med 13 % till 598 (527) Mkr. * Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 60 (46) Mkr, en förbättring med 30 % mot samma period föregående år. * Rörelseresultat inklusive engångsposter ökade till 54 (48) Mkr. * Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 53 (39) Mkr, en resultatförbättring med närmare 36 %. * Resultat före skatt inklusive engångsposter ökade till 47 (41) Mkr. * Nettoresultatet ökade till 35 (8) Mkr eller 1,53 (0,36) kronor per aktie. * Det operativa kassaflödet uppgick till 104 (-20) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 0 (-126) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från .

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson Vd och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ) (org.nr. 556008-1621) Box 137, 435 23 Mölnlycke Tel. 031 - 750 00 00

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2014 kl 12.40.

2014-01-27 Elanders Pressmeddelande Q4 2013: hugin.info/1053/R/1757188/593670.pdf

This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Elanders AB via GlobeNewswire


http://www.elanders.se

Elanders AB

Show as PDF