Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders: Helårsresultatet förväntas hamna ca 25-35 procent högre än vad som tidigare kommunicerats

10:38 / 17 December 2014 Elanders Press release

Fjärde kvartalet förväntas bli väsentligt starkare än vad som tidigare kommunicerats och helårsresultatet före skatt beräknas hamna i intervallet 125-135 (102) Mkr inklusive engångsposter om -42 (5) Mkr. Exklusive engångsposter förväntas helårsresultatet före skatt bli ca 70-80 procent bättre än 2013. Samtliga affärsområden har utvecklats starkare än väntat.
Den positiva resultatutvecklingen är hänförlig till starkare efterfrågan på bolagets produkter och tjänster samt att större synergier än beräknat kunnat realiseras som följd av förvärv och organisationsförändringar. 
Resultatförbättringarna kommer från samtliga affärsområden med störst bidrag från Supply Chain Solutions. Affärsområdet har utvecklats starkt under hela året och fjärde kvartalet har, rensat för normala säsongseffekter, sett en väsentligt högre efterfrågan än väntat som resulterat i högre försäljning och bättre resultat.   
För affärsområdet Print & Packaging ökade efterfrågan på flera marknader under fjärde kvartalet, vilket bidrog till ett något bättre resultat. Därtill har produktionssynergierna mellan de två affärsområdena e-Commerce och Print & Packaging gett en väsentligt högre resultateffekt än väntat, bland annat har skalfördelarna med ökade fotoboksvolymer blivit större än väntat. 
"Elanders har idag ett attraktivt och globalt erbjudande inom Supply Chain samt Print & Packaging. Att alla våra tre affärsområden levererar bättre än förväntat visar att våra åtgärder för att strukturera om och effektivisera verksamheten har gett resultat. Nu bygger vi vidare på den utvecklingspotential som finns i ett integrerat kunderbjudande", säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders.
Förbättrade framtidsutsikter för helåret 2014 Koncernen har under fjärde kvartalet sett en ökad efterfrågan och därmed överträffas de utsikter för 2014 som angavs i senaste delårsrapporten. Den tidigare prognosen löd "Elanders bedömer nu att resultatet före skatt, inklusive omstruktureringskostnader, för 2014 kommer hamna i nivå med 2013." 
Den reviderade prognosen för helåret 2014 innebär att resultatet före skatt, inklusive omstruktureringskostnader om -42 Mkr, förutspås att hamna i intervallet 125-135 Mkr. Exklusive engångsposter förväntas helårsresultatet före skatt bli ca 70-80 procent bättre än 2013. 

För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50 Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2014.
  2014-12-17 Elanders pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#1880993
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/