Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB : Bokslutskommuniké 2015

11:22 / 27 January 2016 Elanders Press release

Januari - december
 • Omsättningen ökade med 14 % och uppgick till 4 236 (3 730) Mkr.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade till 428 (292) Mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 292 (175) Mkr, en förbättring med 67 % mot samma period föregående år. Rörelsemarginalen ökade till 6,9 (4,7) %.
 • Engångsposter belastade periodens rörelseresultat med -16 (-42) Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 259 (140) Mkr, en resultatförbättring med 85 %.
 • Nettoresultatet ökade till 175 (88) Mkr motsvarande 6,58 (3,48) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 344 (-38) Mkr. Exklusive företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till 344 (216) Mkr.
 • Avtal tecknades i december om att förvärva Schmid Druck, ett nischat förpackningsföretag i Tyskland, som konsolideras från och med 1 januari 2016.
 • Styrelsen föreslår att utdelningen ökas till 2,20 (1,10) kronor per aktie, vilket innebär en ökning med 100 %.
 • Ändrad utdelningspolicy: Utdelningen till aktieägarna ska följa den långsiktiga resultatutvecklingen i bolaget och i genomsnitt motsvara 30-50 % av resultatet efter skatt (tidigare: cirka 30 %).
Fjärde kvartalet
 • Omsättningen ökade med 2 % till 1 124 (1 099) Mkr.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade till 154 (101) Mkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 111 (71) Mkr samtidigt som rörelsemarginalen ökade till 9,9 (6,4) %.
 • Engångsposter belastade periodens rörelseresultat med -16 (-38) Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 105 (62) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 73 (45) Mkr motsvarande 2,77 (1,70) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 237 (175) Mkr.
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com. Frågor kring denna rapport kan ställas till: Magnus Nilsson Vd och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50 Andréas Wikner Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 07 50 Elanders AB (publ) (org.nr. 556008-1621) Box 137, 435 23 Mölnlycke Tel. 031 - 750 00 00 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2016.
2016-01-27 Elanders Pressmeddelande Q4 2015

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#1981501
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/