Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Rapport från årsstämman 2016

16:33 / 28 April 2016 Elanders Press release

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:
 • fastställa årsredovisningen för 2015
 • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015
 • enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2015 lämnas med 2,20 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för utdelning är den 2 maj 2016
 • enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2016 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 3 440 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen
 • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2017 hållits utse:

  Carl Bennet (omval) 
  Pam Fredman (nyval)
  Erik Gabrielson (omval) 
  Linus Karlsson (omval)
  Cecilia Lager (omval)
  Anne Lenerius (omval)
  Magnus Nilsson (omval)
  Johan Stern (omval)
  Caroline Sundewall (omval)
 • enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens ordförande
 • godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers som revisor
 • valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen samt
 • godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för Elanders integrerade erbjudande, utvecklingen inom de olika affärsområdena samt den positiva trenden för andelen globala kunder, som ökade från 54 till 63 procent av den totala försäljningen under 2015. Vidare nämnde han att fokus fortsatt ligger på att öka korsförsäljningen mellan affärsområdena och att liksom tidigare har förvärv en hög prioritet i Elanders framtida utveckling. Viktigt är att dessa i så fall uppfyller flera av följande kriterier; tillföra nya attraktiva kundsegment, komplettera kundbasen med värdefulla unika kunder, komplettera och stärka befintliga affärer med geografiskt nya marknader, tillföra nya erbjudanden, produkter och tjänster samt långsiktigt vara en god affär på egen hand eller tillföra tydliga synergier.
Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick. Elanders AB (publ) Styrelsen Carl Bennet, styrelsens ordförande, tel: +46 31 741 64 00 eller Magnus Nilsson, vd och koncernchef, tel: +46 31 750 07 50
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016. 2016-04-28 Rapport från årsstämman 2016

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#2007248
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/