Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Bokslutskommuniké 2016

13:00 / 25 January 2017 Elanders Press release

Januari - december
 • Omsättningen ökade med 48 procent och uppgick till 6 285 (4 236) Mkr, varav 2 procent var organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 382 (308) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 24 procent. Inklusive engångsposter ökade rörelseresultatet till 344 (292) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 342 (275) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 24 procent. Inklusive engångsposter ökade resultat före skatt till 300 (259) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 217 (175) Mkr motsvarande 7,35 (6,18) kronor per aktie.
 • Exklusive köpeskilling för företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till 368 (344) Mkr och inklusive företagsförvärv uppgick det till -1 428 (344) Mkr.
 • I juni 2016 tecknade Elanders avtal om att förvärva LGI Logistics Group International GmbH ("LGI"), ett supply chain-bolag med en stark närvaro i Europa och särskilt i Tyskland. Genom förvärvet fördubblar Elanders sin storlek och den årliga omsättningen ökar från 4,2 till cirka 8,3 miljarder kronor (proforma år 2015). LGI konsolideras i Elanderskoncernen sedan 26 juli 2016.
 • Engångsposterna under perioden utgjordes huvudsakligen av rådgivningskostnader i samband med förvärvet av LGI, intäktsförd bokmoms och avsättning för förlikningskostnader avseende tvist i USA.
 • Den beslutade nyemissionen övertecknades och slutfördes under oktober månad. Den inbringade totalt 695 Mkr efter emissionskostnader.
 • Sammansättningen i koncernledningen förändras som en konsekvens av förvärvet av LGI och utökas samtidigt med ytterligare en person.
 • Styrelsen föreslår att utdelningen ökas till 2,60 kronor per aktie. Föregående års utdelning uppgick till 2,20 kronor per då utestående aktier.
Fjärde kvartalet
 • Omsättningen ökade med 107 procent till 2 330 (1 124) Mkr, varav 6 procent var organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 153 (127) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 20 procent. Inklusive engångsposter ökade rörelseresultatet till 123 (111) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 133 (121) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 10 procent. Inklusive engångsposter uppgick resultat före skatt till 103 (105) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 79 (73) Mkr motsvarande 2,37 (2,60) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 69 (237) Mkr.
 • Engångsposterna under perioden utgjordes huvudsakligen av avsättning för förlikningskostnader avseende tvist i USA.
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com. Frågor kring denna rapport kan ställas till: Magnus Nilsson Vd och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50 Andréas Wikner Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 07 50 Elanders AB (publ) (org.nr. 556008-1621) Box 137, 435 23 Mölnlycke Tel. 031 - 750 00 00 Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2017 kl. 13.00 CET.
Elanders Pressmeddelande Q4 2016

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/